Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Sut mae eich rhodd yn hybu gofal iechyd > Ymchwil ac Addysg

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cefnogwch ymchwil ac addysg yng Ngogledd Cymru. Efo ni.

Gall y rhai sy’n rhoi a chodi arian gael effaith hirdymor trwy gefnogi ymchwil.

Bydd eich cefnogaeth yn help i wella gofal iechyd yn y dyfodol – gyda ni.

Darllen mwy >

Gellir gwella gofal cleifion
trwy gymorth ymchwil
gyda ni

Darllen mwy >

Mae prosiect PUPIS ar ymchwil wlser pwysedd, wedi’i ariannu trwy Awyr Las, ac yn brosiect ar y cyd rhwng Ffisigwyr Meddygol, a Nyrsys Hyfywedd Meinwe a Meinwe ar gyfer treialu technegau atal wlser pwysedd.

Mae’r gwaith ymchwil hwn yn hanfodol er mwyn gwella gofal cleifion pan
fydd dulliau arferol yn methu.

Fran Whitehurst
Nyrs Glinigol Arbenigol Hyfywedd Meinwe
Ysbyty’r Rhyl

Mae cleifion yn
elwa o waith ymchwil
gyda ni

Darllen mwy >

Yma yng Ngogledd Cymru, rydym yn cefnogi agenda ymchwil amrywiol a deinamig. Mae ein hymchwilwyr yn gweithio gyda deg ar hugain o brifysgolion ledled y Deyrnas Unedig, yn cynnwys pedair yng Nghymru.

Mae 380 o brosiectau ymchwil ar y gweill yn yr ysbytai a lleoliadau cymuned yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd. O’r rhain, mae 122 yn dreialon cyffuriau; mae 1 ym mhob 7 claf canser yng Ngogledd Cymru yn cael cynnig cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil canser.

Mae’r adran Ymchwil a Datblygiad hefyd yn gweithio gyda diwydiannau lleol i gefnogi’r agenda cenedlaethol o wella iechyd a chyfoeth yng Nghymru.

Mae deg prosiect ymchwil yn cael ei ariannu gan Awyr Las ar hyn o bryd, ac mae llawer mwy yn cael eu cefnogi gan Elusennau Cenedlaethol a chyrff ariannu.

Dr David Parker
Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygiad

Gogledd Cymru

Cefnogi ymchwil a gymeradwywyd yn
rhyngwladol ac sy’n digwydd yng Ngogledd Cymru
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-11

Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ffurfio diagnosis ar salwch aciwt mewn cleifion ysbyty. Rydym wedi datblygu system a elwir yn Sgôr Rhybudd Cynnar sydd o gymorth i staff gofal iechyd ganfod i sicrwydd os yw claf yn dirywio ac yn eu galluogi i alw am help gan uwch feddygon neu gan dimau gofal critigol er mwyn gwella’r driniaeth.

Mae’r system hon wedi ei bwydo i mewn i’r Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol a gyflwynwyd yng Nghymru yn  2011 ac sydd wrth draed pob gwely ysbyty yn y DU.
Yn awr mae gwledydd eraill yn Ewrop a’r Unol Daleithiau yn mabwysiadu’r system.

Dr Chris Subbe
Meddyg Ymgynghorol

Mae timau ymchwil yn dod at ei gilydd i
wella gofal i gleifion yng Ngogledd Cymru
gyda ni

Darllen mwy >

Mae grant sylweddol gan Awyr Las wedi helpu i sefydlu’r Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas (CFMHAS), sef canolfan ymchwil gyda swyddfeydd y pencadlys yn Wrecsam a Bangor.

Gyda’r arian gan Awyr Las, gallwn gwblhau ymchwil sydd yn uniongyrchol berthnasol i les pobl gyda phroblemau iechyd meddwl, eu teuluoedd a’u gofalwyr, ac i iechyd meddwl y boblogaeth yn gyffredinol.

Mae ein gwaith ymchwil yn dwyn ynghyd ymarferwyr ac ymchwilwyr gyda chefndiroedd mewn gwyddorau cymdeithasol, seicolegol a bio-feddygol. Ein prif ddiddordebau yw: gofal cymdeithasol a gofalwyr; camddefnyddio sylweddau, yn arbennig o safbwynt alcohol a meddyginiaeth dan bresgripsiwn, a diagnosis dwbl; gofal a thriniaeth i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl parhaus; creadigrwydd a salwch meddwl;  moeseg gan gynnwys ffiniau proffesiynol ac ysbrydolrwydd, a thrais ym meysydd iechyd.

Mae Awyr Las hefyd wedi rhannol ariannu taith gyfnewid gwybodaeth lwyddiannus y Ganolfan i India yn ddiweddar. Yn ystod yr ymweliad buom yn cymryd rhan mewn cyfres o gyfarfodydd ymchwil gydag academyddion clinigol o Mysore.

Yn awr bydd cynrychiolwyr o Ogledd Cymru a Mysore yn gweithio mewn partneriaeth ar brosiectau ymchwil ar hunan niweidio bwriadol a gorfodaeth a hawliau dynol ym maes iechyd meddwl.

Roedd y cyfnewid gwybodaeth yn fuddiol ac yn ffrwythlon i’r dwy garfan. Mae India wedi cyfrannu llawer i wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru dros nifer fawr o flynyddoedd ac roedd yr ymweliad yn golygu math newydd o bartneriaeth.

Catherine Robinson
Cyd-Gyfarwyddwr
Canolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas

Cefnogi prosiectau
ymchwil chwyldroadol
gyda ni

Darllen mwy >

"Mae’r rhan fwyaf o’m gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar geisio gwella canlyniadau triniaethau canser. Rwyf yn gweithio gydag ysbytai eraill ledled y DU, ac weithiau yn rhyngwladol, yn asesu cyffuriau newydd neu gyfuniadau o gyffuriau.

Caiff llawer o’r cleifion sy’n derbyn triniaeth yn fy nghlinigau gyfle i gymryd rhan yn yr ymchwil a thrwy hynny gyfrannu tuag at y gwaith hwn. Dros y blynyddoedd mae triniaeth ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o ganser wedi gwella, a llawer o gleifion yn cael adferiad iechyd llwyr.

Rwyf hefyd yn ymgymryd ag ymchwil ar y cyd gyda gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r prosiectau ymchwil hyn wedi edrych ar ystod o destunau yn ymwneud â chanser. Maent yn cynnwys chwilio am brofion gwaed newydd a fydd yn canfod canser yn gynnar, asesu’r modd y gall ymarferion ac ymarfer corff fod o gymorth i gleifion sydd dan driniaeth ar gyfer canser , a datblygu dulliau newydd o gynorthwyo cleifion i ymdopi gyda’r pryder a’r ansicrwydd y gall diagnosis canser ei achosi.

Gobeithio y bydd canlyniadau’r gwaith ymchwil hwn o gymorth i gleifion canser
yn y dyfodol."

Yr Athro Nick Stuart
Oncolegydd Meddygol Ymgynghorol

Gall cleifion gymryd rhan
mewn prosiectau ymchwil pwysig
gyda ni

Darllen mwy >

Yn Uned Alaw yn Ysbyty Gwynedd, rydym yn cynnal llawer o brosiectau ymchwil ar gyfer ein cleifion sy’n dioddef o Lewcemia. Yn aml bydd ein cleifion yn dweud wrthym bod cymryd rhan mewn gwaith ymchwil yn eu helpu i ddod drwy’r broses o gael diagnosis a thriniaeth ar gyfer eu lewcemia a’r modd y mae bod yn rhan o astudiaeth ymchwil yn brofiad positif iawn iddynt ar adeg hynod o anodd.

Mae yna lawer o wahanol fathau o Lewcemia, felly mae ystod eang o astudiaethau yn agored i’n cleifion. Ar y funud mae gennym naw o astudiaethau ymchwil ar agor i gleifion gyda lewcemia. Ysbyty leol gweddol fach yw hon ond rydym yn gwneud cyfraniad enfawr i ymchwil lewcemia. Mae’r staff a’r cleifion fel ei gilydd yn hynod falch o hyn.

Mae maes ymchwil yn gyson symud ymlaen a gwella, felly mae bob amser fwy o waith i’w wneud a digon o gyfle i ddatblygu’r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig
i’n cleifion.” 

Kathryn Chester
Uwch Nyrs Ymchwil Haematoleg

Mae staff gofal iechyd a’u cleifion yn elwa o
gyfnewid gwybodaeth ym maes gofal iechyd
gyda ni

Darllen mwy >

Yn 2008, arwyddwyd Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng Ysbyty Gwynedd a’r Weinyddiaeth Iechyd yn Lesotho, Affrica, ac erbyn hyn mae partneriaeth wedi ei sefydlu rhwng Ardal Quthing yn Lesotho a’r GIG yng Ngogledd Cymru. Y bwriad yw creu partneriaeth fydd o fudd i’r ddwy garfan a gwella iechyd a lles y bobl a wasanaethir gan weithwyr iechyd yn y ddwy wlad.

Noddwyd ymweliad i Ardal Quthing gan Awyr Las yn gynnar yn 2013, ac yn ystod yr ymweliad cynhaliwyd asesiad angen gan 3 aelod o staff gofal iechyd o Ogledd Cymru. Mae’r grŵp yn awr yn bwriadu sefydlu system cyfeillio gydag ymweliadau rheolaidd gan swyddogion proffesiynol o’r ddwy wlad.

Fe ddysgodd y tîm a ymwelodd â Lesotho eleni lawer iawn, yn enwedig ynghylch ymdopi mewn amgylchedd lle mae adnoddau yn hynod brin. Mae’r cyfan a ddysgwyd ganddynt yn awr yn cael ei ddatgelu i’w cydweithwyr yma. Yr hyn sydd yn eglur yw nad partneriaeth unffordd yw hon - yn sicr fe allwn ni ddysgu llawer oddi wrth y gweithwyr iechyd yn Lesotho.” 

Dr Kathrin Thomas
Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd
Iechyd y Cyhoedd Cymru

Mae pobl ledled Gogledd Cymru
yn elwa o ymgyrchoedd gofal iechyd
gyda ni

Darllen mwy >

Cefnogwyd yr ymgyrch Dewis Doeth a lansiwyd yn niwedd 2012 er mwyn cynorthwyo pobl sydd angen sylw meddygol i gyfeirio eu symptomau neu eu niweidiau at y gwasanaeth cywir. Mae gweithwyr gofal iechyd brys wedi helpu i ddatblygu’r ymgyrch a buont yn ymweld â cholegau ledled Gogledd Cymru er mwyn dysgu’r genhedlaeth nesaf sut i ddewis y driniaeth gywir ar gyfer salwch neu niwed, yn dilyn y newydd bod ymweliadau ag Adrannau Brys yng Nghymru wedi codi 12 y cant ers 2005.

Mae’r galw cynyddol am wasanaethau meddygol yn golygu bod y GIG yn ei chael yn fwyfwy anodd i gwrdd ag anghenion y cleifion. Mae ffigurau Llywodraeth Cymru yn nodi mai dim ond  27 y cant o’r rhai sydd yn mynd i’r Adrannau Brys sydd yn cael eu derbyn fel achosion brys ac mae tystiolaeth yn awgrymu bod pobl yn ansicr ynghylch pa wasanaethau GIG sydd ar gael iddynt. Pan ofynnwyd iddynt yn fyrfyfyr, dim ond 1 y cant o’r bobl oedd yn ymwybodol bod triniaeth ar gael mewn Uned Mân Anafiadau a dim ond 6 y cant oedd yn ymwybodol bod Fferyllfa yn cynnig cyngor iechyd.

Roedd ‘Dewis Doeth’ yn fenter newydd wych a derbyniol iawn ac yn targedu’r gynulleidfa ieuengach. Roedd yr arian yn noddi ymweliadau’r parafeddygon a’r nyrsys â’r colegau ac hefyd gymhwysiad newydd y gellid ei lawrlwytho ac sydd yn nodi lleoliad fferyllfeydd, meddygfeydd, gwasanaeth meddygol tu allan i oriau ac unedau Mân Anafiadau ledled Gogledd Cymru.

Adam Johnson
Rheolwr E-Gysylltiadau y GIG yng Ngogledd Cymru

Cysylltwch
â’r Tïm Cefnogi

Darllen mwy >

Cysylltwch â’r Tïm Cefnogi Codi Arian ar awyrlas@wales.nhs.uk
neu ar 01248 384395 er mwyn darganfod mwy
ynghylch sut y gallwch chi gefnogi cleifion yng Ngogledd Cymru.

Neu am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sut y mae pobl yn
gwneud gwahaniaeth, dilynwch ni ar Twitter.