Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Sut mae eich rhodd yn hybu gofal iechyd > Pobl Hŷn

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cefnogi Pobl Hŷn. Gyda ni.

Mae rhoddwyr a rhai sy’n codi arian wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion hŷn a'u teuluoedd mewn ysbytai ac yn y gymuned drwy gefnogi amrediad o brosiectau gwahanol, offer, cyfleusterau newydd, hyfforddiant ac ymchwil.

Gallwch chi hefyd helpu i wella profiad pobl hŷn o ofal iechyd mewn ysbytai ac yn y gymuned – gyda ni.

Darllen mwy >

Bydd pobl sydd â dementia
yn derbyn gwell gofal
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-25

Mae Awyr Las wedi darparu cyllid sbarduno i'n helpu ni i fod yn barod i ddechrau gwneud gwelliannau sylweddol yn safon gofal dementia ar hyd Gogledd Cymru.

Helpodd Awyr Las i ariannu'r cynllun Glöyn Byw sy'n helpu aelodau staff i ddysgu ffyrdd effeithiol o weithio gyda cleifion sydd â dementia. Bydd y cleifion hyn yn darganfod cyn hir fod y profiad newydd o ofal yn gweddu'n well i'w anghenion.

Mae Awyr Las wedi ariannu hyfforddiant mapio gofal dementia, a thrwy hyn bydd tîm o nyrsys yn dysgu sut i asesu safon y gofal ar ward neu uned unigol.

Mae Awyr Las hefyd wedi darparu grant sy'n golygu y gallwn gomisiynu hyfforddiant 'hyfforddi'r hyfforddwyr'. Diolch i'r grant hwn, bydd hyd at 60 aelod o'r staff yn cael y cyfle i ddod yn hyfforddwyr dementia ar gyfer eu meysydd eu hunain ac i ddarparu rhaglen dreigl o hyfforddiant dementia.

Mae'r tair gweithgaredd hon a ariannwyd yn ein rhoi mewn safle gwych i ddechrau achosi newid y gallwn adeiladu arno. Rwy’n hynod ddiolchgar i'r elusen am ein cefnogi a'n helpu i gyrraedd y safle hwn.

Sean Page
Nyrs Ymgynghorol

Bydd pobl sydd â dementia
yn derbyn gofal mewn
amgylchedd fwy addas
gyda ni

Darllen mwy >

Rydym eisiau addasu Ward Glaslyn fel ei bod yn cwrdd â gofynion pobl sydd â dementia yn well, a gwneud y ward yn fwy croesawgar. Mae llawer o ffyrdd syml o wella amgylchedd ffisegol y ward er mwyn gwella'r gofal y mae pobl â dementia yn ei dderbyn yn yr ysbyty.

Gall pobl sydd â dementia gael eu drysu'n hawdd, a gall dryswch arwain at risg uwch o ymddygiad afreolaidd a risg uwch o gwympo.

Mae'r Athro Bob Woods, arbenigwr ar ofal dementia sydd wedi ei leoli ym Mangor, wedi cyfeirio at ffyrdd y gallwn newid cynllun y ward i wneud bywyd yn haws, a brafiach, i bobl sydd â dementia.

Mae angen i ni ailfodelu'r holl ward gan nad oes lle i dreulio'r dydd ar hyn o bryd; mae cleifion ar y funud yn treulio'r diwrnod wrth ochr eu gwlâu heb ryngweithio ag eraill bron o gwbl. Mae angen i ni newid y fynedfa i'r ward a'r toiledau i'w gwneud yn fwy hygyrch i bobl sydd â dementia.

Mae hefyd angen i ni newid y llawr, gan fod pobl sydd â dementia yn canfod lloriau sydd â llawer o sglein yn llithrig a pheryglus ac o ganlyniad yn llai tebygol o fod eisiau codi o'r gwely.

Mae'r rhain yn swnio fel newidiadau bach, ond gallant fod yn gostus iawn. Efallai mai newidiadau bach ydyn nhw i chi a fi, ond byddant yn gwneud byd o wahaniaeth i bobl sydd â dementia yng Ngogledd Cymru. Rwy'n gobeithio y byddwch yn ein helpu ni i wneud ein ward yn brafiach ac yn well i gleifion
sydd â dementia.

Sharon Jones
Metron, Ward Glaslyn, Ysbyty Gwynedd

Gall staff gofal iechyd
ddarparu gwell gofal i bobl hŷn
gyda ni

Darllen mwy >

Mae arnom eisiau gwneud ein ward y lle mwyaf llachar a mwyaf priodol i ofalu am ein cleifion oedrannus fel y gallwn ddarparu’r gofal nyrsio gorau bosibl. Gwyddom fod arnom angen codi llawer o arian i wneud hynny, ond rydym ar gychwyn, ac yn anelu’n uchel!

Mae rhai o’n staff wedi derbyn yr her ddychrynllyd o fynd ar y weiren sip ym Methesda – y werien sip hiraf yn Hemisffer y Gogledd – i godi arian at ailwampio’r ward, fydd yn golygu gwelliannau anhygoel i’r gofal nyrsio rydym yn gallu ei ddarparu i’n cleifion – yn enwedig y rhai â dementia. .

Gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i brofiadau cleifion gwael a’u teuluoedd pan fyddant yn cael eu derbyn i’r ysbyty, ac rydym yn gobeithio y bydd pobl eraill yn ein helpu i wneud hyn.

Clare Wilding
Dirprwy Reolwr Ward

Ward Glaslyn, YG

Gweithredwch nawr
i gefnogi pobl hŷn
gyda ni

Darllen mwy >

Mae hyd oes pobl yn cynyddu. Mae amcangyfrifon diweddar yn awgrymu fod 33% o'r merched a 25% o'r bechgyn gaiff eu geni heddiw yn debygol o fyw i fod yn gant.

Mae darogan y bydd y nifer o bobl sydd dros 65 oed yng Ngogledd Cymru yn cynyddu 60% rhwng 2008 a 2033, ac erbyn 2033 y bydd nifer y bobl o fewn ein cymunedau sydd dros 85 wedi dyblu.

Andrew Jones
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus
Gogledd Cymru

Helpu pobl sydd â
dementia a'u gofalwyr
gyda ni

Darllen mwy >

Mae angen gwirioneddol i wella amgylchedd ysbyty fel ei fod yn fwy addas ar gyfer pobl sydd â dementia.

Ar draws y byd amcangyfrifir fod 30 miliwn o bobl â dementia, gydag achos newydd bob 7 eiliad. Erbyn 2050 bydd 100 miliwn o bobl â dementia.

Yng Ngogledd Cymru amcangyfrifir fod 20,400 o bobl â dementia, ac erbyn 2021 bydd hyn wedi cynyddu 26% i tua 25,700. Mae'r ffigyrau'n dangos fod dau draean o bob gwely meddygol yn cael eu defnyddio gan bobl dros 65 oed a bod gan draean o'r grŵp hwn ddementia.

Gall newidiadau bach i'r amgylchedd wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sydd â dementia, ond weithiau gall y newidiadau bach hyn fod yn ddrud i'w cyflwyno.

Sean Page
Nyrs Ymgynghorol

Gallwch gefnogi grwpiau eraill sy'n
gwneud gwahaniaeth yng Ngogledd Cymru
gyda ni

Darllen mwy >

Mae Cymdeithas Cleifion Aren Ysbyty Gwynedd yn codi arian er lles, cysur a budd cleifion a'u teuluoedd sy'n derbyn triniaeth dialysis un ai gartref neu yn unedau arennol Ysbyty Gwynedd ac Alltwen.

Rydym hefyd yn weithredol wrth godi arian er mwyn darparu'r offer dialysis angenrheidiol i'r Ysbyty a chleifion cartref pan fo'r angen yn codi. Mae ein cymdeithas wedi talu am osod gwasanaeth band-eang llawn yn Unedau Arennol Elidir ac Alltwen. Y nod wreiddiol oedd i ddarparu mynediad i'r we i gleifion yn ystod sesiynau dialysis hir ond mae'r gwasanaeth nawr wedi cael ei ymestyn i gysylltu â chleifion dialysis cartref trwy gyfrwng Skype. Fe brynon ni gyfrifiaduron tabled ac offer ategol ar gyfer defnydd y claf ac fe gyfrannon at y driniaeth haemodialysis gartref hynod o lwyddiannus sydd yn cael ei darparu gan Uned Arennol Bangor.

Rwy'n falch y bydd Tîm Cymorth Codi Arian Awyr Las yn gweithio gyda ni i godi arian ar gyfer yr Uned Arennol. Fel cyn glaf dialysis fy hun, rwy'n gwybod pa mor anodd yw bywyd i'r cleifion hyn; rydym angen yr holl gefnogaeth allwn ni ei chael.

Ken Jones
Ysgrifennydd, Cymdeithas Cleifion Aren Ysbyty Gwynedd

Mae cleifion sydd wedi
cael strôc yn fwy hyderus
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-01

Mae cleifion sydd wedi cael strôc, gyda chefnogaeth Therapyddion Iaith a Lleferydd yn ysbyty cymuned yr Wyddgrug, wedi cynllunio cardiau cyfathrebu, posteri a sticeri i godi ymwybyddiaeth o anawsterau cyfathrebu ac i ddangos i bobl ddieithr sut i’w helpu i gyfathrebu’n dda.

Roedd y cleifion wedi cael eu hysgogi cymaint i hyrwyddo’r cynllun Cyfathrebu â Hyder yn y gymuned, nes eu bod wedi parhau i gyfarfod ar ôl cael eu rhyddhau o’r gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd, ac maen nhw wedi sefydlu elusen.

Yn ogystal â’r arian a gawsant gan Awyr Las, hyd yma, mae aelodau’r grŵp wedi cynnal dau ddigwyddiad i godi arian ac maen nhw’n cynllunio digwyddiadau eraill yn nes ymlaen eleni.

Mae aelodau’r grŵp yn gwneud gwaith gwych yn hyrwyddo’r cynllun i siopau, llyfrgelloedd, deintyddfeydd a chlybiau strôc lleol ac mae grŵp ohonom ni, Therapyddion Iaith a Lleferydd yn parhau i helpu i hyrwyddo’r cynllun mewn
ysbytai a chanolfannau iechyd yng Ngogledd Cymru.

Kit Clewley
Therapydd Iaith a Lleferydd Arbenigol

 

Cafodd y grŵp y syniad o ddatblygu posteri a chardiau i helpu pobl eraill ddeall yn well pan na fydd cleifion yn gallu cyfathrebu fel arfer. 

Cafodd y grŵp wobr yn 2011 am arfer arloesol gorau ar ôl creu cardiau cyfathrebu iddyn nhw’u hunain ac eraill eu defnyddio mewn siopau, meddygfeydd a lle bynnag y gallai cyfathrebu fod yn anodd.

Roedd gan bawb a oedd yn rhan ohono, fwy o hyder i gyfathrebu ar ôl gweithio ar y prosiect."

Berne and Jill Roberts
Hyfforddwr Technegol Therapi Iaith a Lleferydd

 

Mae’r posteri, sticeri a chardiau wedi cael eu datblygu fel cymorth i’r rhai sy’n cael problemau cyfathrebu yn dilyn strôc. Rwyf bellach yn gallu cyfathrebu â phobl ddieithr yn llawer mwy hyderus

Dave Littlemore
aelod o grŵp Cyfathrebu â Hyder

 

Yn gynnar (wedi fy strôc) roedd cyfathrebu’n anodd. Roedd gen i gywilydd ac roeddwn yn rhwystredig. Mae cydweithio ar y cynllun wedi gwella fy hyder ac nid wyf bellach yn dibynnu ar eraill.

Sue Licence
aelod o grŵp Cyfathrebu â Hyder

 

Fe benderfynon ni drefnu ocsiwn codi arian ar gyfer uned strôc Ysbyty
Gwynedd er mwyn cefnogi ein cleifion strôc a gwella eu profiad a'u canlyniadau.

Fe gafon ni ymateb gwych ar hyd a lled Gogledd Cymru a lefel anhygoel
o gefnogaeth garedig, ac rydym ni'n hynod o ddiolchgar am hynny.

Rydym yn edrych ymlaen am gymorth fydd yn parhau wrth i ni godi arian fel
ein bod, gyda'n gilydd, yn gallu creu uned hynod effeithiol ar gyfer lefel uwch o
ofal cleifion.

Andrea
Ward Prysor, Ysbyty Gwynedd

Gall cleifion gael
gwell safon byw
gyda ni

Darllen mwy >

Bydd yr elusen yn ein helpu i ddatblygu’r Gwasanaeth Ymyrryd Atal Briwiau Gwasgu, gwasanaeth pwysig iawn ar y cyd rhwng staff gofal iechyd ac academyddion ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Mae briwiau gwasgu yn broblem fawr i lawer o gleifion. Mae’r briwiau’n cael effaith gwirioneddol ar ansawdd bywyd ein cleifion ac yn golygu fod rhaid iddynt aros yn y gwely am fwy o amser. Drwy’r gwasanaeth newydd hwn, byddwn yn cyflwyno system mapio briwiau, sy’n gweithio fel map tywydd i ddangos lle mae’r pwysau mwyaf ar gyrff cleifion.

Mae pobl yn fwy tebygol o gael briwiau gwasgu mewn rhai mannau, felly yn awr gellir mapio hyn a gellir gwneud rhywbeth am y peth. Er enghraifft, gallwn sicrhau bod cleifion yn cael clustogau pwysau arbennig, effeithiol, sy’n addas at eu problem benodol nhw, neu gallwn addasu cadeiriau olwyn a’u cynghori sut i eistedd yn wahanol i leihau’r tebygrwydd o gael briwiau gwasgu.

Mae’r ffordd newydd hon o weithio yn golygu y gallwn fod yn rhagweithiol; yn hytrach nag awgrymu aros yn y gwely a gorchuddion, gyda’r gefnogaeth iawn, gall pobl yn awr ddod allan o’r gwely mewn rhai achosion, heb fod mewn perygl o wneud eu briwiau’n waeth.

Prif ganlyniadau’r gwasanaeth hwn fydd ansawdd bywyd gwell i gleifion yng Ngogledd Cymru, gwella’n gynt a llai o gostau.

Rydym yn ddiolchgar i bawb sy’n cefnogi’r elusen am ein galluogi i dreialu a datblygu’r ffyrdd newydd, gweddol syml ond effeithiol hyn o wella profiadau’n cleifion. Rwy’n gwybod fod y cleifion rydym yn gweithio â nhw i gyd yn ddiolchgar iawn hefyd.

Nesta McCluskey
Uwch Ffisiotherapydd a Rheolwr Prosiect Gwasanaeth 
Ymyrryd Atal Briwiau Gwasgu

Mae cleifion yn elwa o
offer newydd ac arbenigol
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-02

Roedd cleifion yn cwympo yn broblem fawr. Rydym ni wedi dechrau atal cwympiadau drwy ddefnyddio offer sydd yn rhoi gwybod i staff os yw cleifion yn codi heb gymorth.

Mae hyn wedi profi'n llwyddiant hyd yn hyn ac rydym yn ymchwilio i fesurau ataliol pellach i leihau cwympiadau gymaint â phosibl.

Trwy gyfrwng Awyr Las rydym wedi prynu matresi dynamig fydd yn lleihau'r nifer
o friwiau pwyso ar wardiau. Rydym yn hynod o ddiolchgar gan ei fod yn gwella profiad ein cleifion yn arw. Yn y dyfodol rydym yn gobeithio y gallwn gyfuno mwy
o offer arbenigol i gydymffurfio â gofynion cleifion trwy Awyr Las a chefnogaeth garedig ac angenrheidiol y rhai sy'n codi a chyfrannu arian i ni.

Rwyf wastad wedi cefnogi gwelliannau ac arloesi ar gyfer y ward ac mae rhoddion i Awyr Las yn elfen allweddol sydd yn ein cefnogi ni wrth i ni gyflawni'r gofal o safon uchel iawn ar gyfer ein cleifion.

Barry Jones
Rheolwr Ward
Ward Aberconwy, Ysbyty Llandudno

Cysylltwch
â’r Tïm Cefnogi

Darllen mwy >

Cysylltwch â’r Tïm Cefnogi Codi Arian ar awyrlas@wales.nhs.uk
neu ar 01248 384395 er mwyn darganfod mwy
ynghylch sut y gallwch chi gefnogi cleifion yng Ngogledd Cymru.

Neu am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sut y mae pobl yn
gwneud gwahaniaeth, dilynwch ni ar Twitter.