Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Sut mae eich rhodd yn hybu gofal iechyd > Plant a Phobl Ifanc

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cefnogi plant a phobl ifanc. Gyda ni.

Mae pobl sy’n codi arian a phobl sy’n cyfrannu rhoddion wedi gwneud byd o wahaniaeth i gleifion ifanc mewn ysbytai ac yn y gymuned drwy gefnogi prosiectau celf, rhoi teganau ac offer, cyfleusterau newydd, hyfforddiant ac ymchwil.

Gallwch chi wneud gwahaniaeth i blant a
phobl ifanc yng Ngogledd Cymru – gyda ni.

Darllen mwy >

Mae pobl ifanc yn elwa
o’r dechnoleg ddiweddaraf
gyda ni

Darllen mwy >

post-image-01

Rwy’n gwneud gwaith am ddeall dicter, rheoli pryder, hunanbarch, disensiteiddio ac ymwybyddiaeth iechyd rhyw, gan weithio â phobl ifanc sydd ag anableddau dysgu, anawsterau dysgu ac Awtistiaeth.

Yn ddiweddar, trefnais noson elusennol i godi arian i brynu ipads i helpu i ddarparu rhaglenni dysgu’n seiliedig ar ryngweithio ar gyfer y bobl ifanc. Roeddwn wedi treialu prosiect llwyddiannus yn defnyddio ipad gydag unigolyn ifanc i’w helpu i ddefnyddio’r toiled.

Bellach, mae llawer o bobl ifanc yn elwa o ddysgu gyda thechnoleg newydd,
diolch i’r bobl a’r busnesau hael a gefnogodd y noson elusennol.

Laura Brewerton
Ymarferydd Cynorthwyol Nyrsio

Mae mamau newydd yn
cael y gefnogaeth ychwanegol
sydd ei hangen arnynt
gyda ni

Darllen mwy >

post-image-03

Bydd yr arian gawsom ni drwy Awyr Las ar gyfer y cynllun Cymheiriaid
Cefnogi Bwydo o’r Fron yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Mae’r cynllun yn adnodd pwysig dros ben i famau ledled Gogledd Cymru oherwydd gall bwydo o’r fron fod yn her ar adegau, yn enwedig i ferched sy’n famau am y
tro cyntaf.

Merched o’r gymuned leol sydd wedi bwydo eu babanod eu hunain o’r fron yw’r cymheiriaid cefnogi bwydo o’r fron; mae ganddyn nhw’r sgiliau i roi cefnogaeth mam-i-fam. Dwi’n hoffi galw’r cefnogwyr yma yn ’mum’s army’.

Mae bwydo o’r fron yn dda i fabanod ac i famau; pan fydd gofal mamolaeth da ar gael, cefnogaeth yn y gymuned a ffyrdd clir i helpu mamau sy’n cael anawsterau, bydd niferoedd y mamau sy’n bwydo o’r fron yn codi.

Sharon Breward,
Cydgysylltydd Bwydo Babanod, Gogledd Cymru

Mae plant gydag anawsterau
cyfathrebu yn cael mwy o gefnogaeth
gyda ni

Darllen mwy >

Mae therapi iaith a lleferydd yn bwysig. Gall newid bywydau.

Oeddech chi’n gwybod fod 40% o’r bobl ifanc 14 oed sy’n cael eu cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl yn dioddef o nam ieithyddol sydd heb gael ei diagnosis? Bydd gan 50% o blant sydd ag anghenion lleferydd, iaith neu
gyfathrebu broblemau ymddygiad.

Mae gan 60% i 90% o droseddwyr ifanc anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu o’u cymharu â 5% o’r boblogaeth ehangach. Amcangyfrifir ein bod fel cymdeithas yn talu £26 biliwn tuag at gostau anhwylderau cyfathrebu sydd heb gael eu trin.

Mae Therapi Iaith a Lleferydd yn helpu plant a phobl ifanc mewn sawl ffordd. Mae’n gwella iaith y corff a sgiliau cyfathrebu di-eiriau; mae’n datblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu ar gyfer bywyd bob dydd; mae’n dysgu strategaethau sut i ymdrin â gwrthdaro, ac mae’n cynorthwyo plant a phobl
ifanc i ddatblygu strategaethau a fydd yn eu helpu i gofio a deall.

Mae Therapi Iaith a Lleferydd yn fwy effeithiol pan fydd ymrwymiad â chyswllt rhwng y rhwydweithiau cefnogi rhieni a phlant. Gyda chefnogaeth Awyr Las, nod y tîm Iaith a Lleferydd fydd datblygu cyfres o adnoddau i addysgu rhieni, athrawon a gweithwyr cynorthwyol sut i gefnogi plant a phobl ifanc sydd angen therapi iaith
a lleferydd.

Stephen Jones
Pennaeth Therapi Iaith a Lleferydd, Gogledd Cymru

Mae rhieni newydd gyda babanod
sâl yn cael mwy o gefnogaeth
gyda ni

Darllen mwy >

post-image-04

Rydym yn falch iawn bod Meithrinfa Ffalabalam wedi dewis codi arian er budd yr Uned Gofal Dwys i Fabanod drwy drefnu taith gerdded noddedig i ben yr Wyddfa.

Bydd eu cefnogaeth yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r babanod rydym yn gofalu amdanynt a’u teuluoedd. Mae rhoddion hael fel y rhain yn ein galluogi i ddarparu pethau pwysig ychwanegol nad ydynt yn cael eu cynnig drwy’r GIG ond sy’n gallu bywiogi’r uned, ac yn bwysicach, bywiogi bywydau teuluoedd lleol ar adeg y maen nhw wir ei angen.

Nicola Roberts
Rheolwr Uned, SCBU YG

Mae wardiau
plant yn fwy llachar
gyda ni

Darllen mwy >

post-image-02

Mae’r gwaith celf wedi bywiogi’r wardiau. Mae’r plant wrth eu boddau ac mae wedi gwneud y ward yn lle llawer mwy cyfeillgar i blant gael eu trin pan fyddant
yn sâl.

Mel Roberts
Howsgiper ar Ward
Plant Rupert/Paddington yn YGC

 

Mae fy mab, Cian wedi cael ei swyno gan y lliwiau a’r môrladron. Mae’n bosibl y bydd yn anodd ei gael oddi yma pan fydd yn amser mynd adref. Mae’n well na bod adref yma!

Mae’r lluniau lliwgar yn helpu i dynnu ei sylw pan fydd y staff yn cymryd ei waed.

Kellie Wynne-Jones
Mam Cian Wynne-Jones
claf ar Ward Rupert/Paddington yn YGC

 

Cafodd fy mab, David, ffit neithiwr felly bu’n rhaid inni dod ag o i’r ysbyty. Mae’r ward lachar yn groesawgar iawn ac mae hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr iddo fo ac i minnau ar adeg mor bryderus.

Tracy Samuel
Ward y Plant, Ysbyty Maelor Wrecsam

 

Dwi wrth fy modd gyda’r ward i blant, mae hi’n wych. Mae’r awyrgylch lachar, liwgar a’r ystafell chwarae yn ffordd dda o fynd â sylw fy mab a’i gadw’n ddiddan. Mae hyn yn help garw.

Mrs Mellor
Mam Lee, Ward y Plant
Ysbyty Maelor Wrecsam

 

Mae’r lluniau ar y waliau wedi bod yn uchafbwynt i Mariam yn ystod ei chyfnod yn yr ysbyty. Dwi’n rhyfeddu wrth ei chlywed hi’n sôn am y manylion bychan y mae hi wedi sylwi arnyn nhw, megis y wên hapus ar wynebau’r tedi-bêrs uwchben y gwlâu. Mae hyn yn gwneud i’r ward deimlo’n fwy llachar rhywsut.

Metta Baldeh
Mam Mariam, Ward y Plant
Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae plant a phobl
ifanc yn cael hwyl
gyda ni

Darllen mwy >

"Heb roddion gan gyn gleifion a rhai sy’n codi arian, byddwn yn cael trafferth cael offer i’n hystafelloedd chwarae. Mae’r pethau rydym yn eu prynu fel teganau, llyfrau a chwaraewyr DVDs yn hollol hanfodol i gadw’r plant yn hapus ac yn brysur yn ystod eu hamser yn yr ysbyty.

Jo Teale
Arbenigwr Chwarae ar Ward
Rupert/Paddington yn YGC

Mae plant sy’n dioddef o anhwylderau
sy’n byrhau neu fygwth eu bywydau yn
cael cefnogaeth ychwanegol
gyda ni

Darllen mwy >

Mae’r plant a’r rhieni hyn yn haeddu’r gorau. Rydym eisiau gwneud taith y plant ychydig yn llai trawmatig. Ni fydd y plant hyn byth yn gwella ond rydym eisiau bod o gymorth i’w paratoi ar gyfer y cam nesaf.

Dwi wedi cael y fraint anhygoel o fod yno ar ddiwedd bywyd plentyn; mae medru cefnogi’r teuluoedd drwy’r profiad hwnnw mor werthfawr. Mae pob un teulu yn gwerthfawrogi’r pethau lleiaf ac fe allant fod yn bositif iawn. Mae’r cyfan yn gwneud imi deimlo’n hynod wylaidd.

Rydym yn gweithio y tu allan i’r oriau gwaith arferol er mwyn gwneud yn siŵr fod y gofal o’r safon uchaf un. Dwi’n mwynhau rhoi’r gofal ychwanegol yma ond mae angen cefnogaeth bellach drwy’r amser er mwyn ehangu’r gwasanaeth. Y freuddwyd fyddai medru cynnig gwasanaeth nyrsio 24 awr i’r plant a’u teuluoedd er mwyn medru rhoi’r gofal diwedd bywyd teilwng iddyn nhw."

Jo Douglas, Nyrs Diana.
Mae Tîm Nyrsio Diana yn cefnogi plant sy’n dioddef o anhwylderau sy’n byrhau neu fygwth eu bywydau ynghyd â’u teuluoedd ledled Gogledd Cymru.

Mae plant yn elwa o’r
pethau bychan ychwanegol
gyda ni

Darllen mwy >

Mae Saskia, fy merch 4 oed, wedi bod yn dod i Ward y Plant ers dwy flynedd. Mae hi’n dioddef o broblemau ar ei harennau ac fe fydd hi’n mynd yn sâl iawn ar ôl cael cemotherapi oherwydd y tyfiant ar ei hymennydd. Mae pob un o staff y ward yn hollol wych efo hi.

Y pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth ar y ward, gan ychwanegu at y gofal anhygoel mae’r staff eisoes yn ei roi.

Mae ward y plant fel ail gartref i’n teulu ni. Mae’r pethau bychan ychwanegol hyn sy’n ganlyniad i ymdrechion codi arian a rhoddion yn gwneud byd o wahaniaeth ac yn gwneud i’r ward deimlo’n gartrefol, nid fel ysbyty o gwbl.

Mam Saskia Hamelink
Ward y Plant, Ysbyty Glan Clwyd

 

Bydd staff y ward yn cynnal nifer o weithgareddau codi arian yn ystod
y flwyddyn nesaf.

Byddwn yn meddwl am weithgareddau uchelgeisiol er mwyn codi digon o arian i wneud llain chwarae awyr agored y gall y cleifion ei mwynhau – yn enwedig y rhai sydd efo ni am gyfnod hir.

Joanne Teale
Ysbyty Glan Clwyd

Cysylltwch
â’r Tïm Cefnogi

Darllen mwy >

Cysylltwch â’r Tïm Cefnogi Codi Arian ar awyrlas@wales.nhs.uk
neu ar 01248 384395 er mwyn darganfod mwy
ynghylch sut y gallwch chi gefnogi cleifion yng Ngogledd Cymru.

Neu am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sut y mae pobl yn
gwneud gwahaniaeth, dilynwch ni ar Twitter.