Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Sut mae eich rhodd yn hybu gofal iechyd > Gofal Canser

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cefnogi pobl sy’n dioddef o ganser. Gyda ni.

Dros nifer o flynyddoedd mae’r rhai sy’n codi arian ac yn cyflwyno organau wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol iawn i fywydau dioddefwyr canser a’u teuluoedd trwy
gefnogi prosiectau yn ymwneud â chyfarpar
ac adnoddau newydd, hyfforddiant, ymchwil
a chelf.

Gallwch chi wneud gwahaniaeth i bobl sy’n dioddef o ganser – gyda ni.

Darllen mwy >

Gall cleifion dreulio amser
gwerthfawr gyda’u rhai annwyl
gyda ni

Darllen mwy >

Mae’r rhai sy’n codi arian a noddi yn gallu gwneud cymaint o wahaniaeth gydag Awyr Las oherwydd bod eu rhoddion yn cael cymaint o effaith ar fywydau pobl.

Rwy’n cofio, ychydig o flynyddoedd yn ôl, trefnu priodas wrth erchwyn gwely claf a oedd yn derfynol wael a’i ddyweddi ar ward Alaw yn Ysbyty Gwynedd. Roedd y lluniaeth a ddilynodd y gwasanaeth arbennig i gyd wedi cael eu prynu gyda rhoddion. Bydd y diwrnod anhygoel hwn yn aros yn fy nghof am byth ac rwy’n siwr y bydd yn aros yng nghof pawb arall a gymerodd ran hefyd.

Manon Williams
Uwch Nyrs

Gall cleifion dderbyn triniaeth
mewn awyrgylch mwy cysurus
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-03

Mae’r bobl hael sy’n cefnogi gofal ac ymchwil canser yn gwneud hynny am wahanol resymau. Gall pawb helpu mewn ffyrdd gwahanol iawn.

Mae angen gwirioneddol i wella amgylchedd mewn ysbytai i gefnogi urddas pobl. Rydym yn rhoi diagnosis o ganser i dros dair mil o bobl y flwyddyn yng Ngogledd Cymru. Mae cyfraddau canser yn dal i gynyddu yng Ngogledd Cymru oherwydd ystod o ffactorau yn cynnwys y boblogaeth sy’n heneiddio. Rhagwelir y bydd 1 ym mhob 3 o bobl yng Nghymru yn cael diagnosis o ryw fath o ganser erbyn pan fyddant yn 75 oed, ac mae’n bosibl y bydd ar lawer iawn o’r cleifion hyn angen cyfuniad o ofal cleifion mewnol ac allanol.

Bydd grant gan Awyr Las yn helpu i gefnogi cynlluniau i ailwampio Ward Mason yn Ysbyty Maelor Wrecsam; er bod galwadau ar wasanaethau’n mynd i gynyddu yn y dyfodol, nid oes arnom eisiau cyfaddawdu ar brofiadau’n cleifion.

Y newyddion da yw bod y siawns o oroesi a chael iachâd wedi gwella’n sylweddol i’r mwyafrif o gleifion yn yr 20 mlynedd diwethaf, a bydd llawer mwy o gleifion (hyd yn oed os na fyddant yn cael iachâd) yn byw gyda chanser am nifer o flynyddoedd.

Mae diagnosis cynharach, datblygiadau mewn technoleg a thriniaeth well yn golygu bod y nifer o bobl sy’n goroesi triniaeth canser yng Nghymru yn mynd i gynyddu dros 25% yn y 4 mlynedd nesaf. Felly, mae arnom angen newid ein hagwedd at reoli pobl â chanser.

Drwy Awyr Las , rydym yn ddiweddar wedi gallu sefydlu rhaglen ymchwil mewn partneriaeth â thîm yr Athro Clare Wilkinson ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r rhaglen “Diagnose Quickly, Follow Up Safely” yn canolbwyntio ar sut gallwn ni wneud diagnosis gwell a gofalu’n well am bobl â chanser sy’n byw’n hwy gan fod tystiolaeth sy’n dangos nad ydym yn bodloni anghenion cyfnewidiol pobl cystal
ag y gallwn ar hyn o bryd.

Matthew Makin
Pennaeth Staff Grŵp Rhaglen Clinigol Canser ac
Athro 
Ymweliadol a Ymgynghorol mewn Meddygaeth Liniarol

Gall cleifion dderbyn
therapïau yn rhad ac am ddim
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-04

Mae ein cleifion wir yn gwerthfawrogi’r therapïau cyflenwol sydd ar gael. Rydym yn credu ei fod yn ddefnydd da iawn o arian yr elusen.

Pat Pikington
Rheolwr Nyrsio Clinigol ar gyfer Haematoleg

 

Mae cleifion a pherthnasau’n cael cynnig tylino’r corff ar y ward. Mae’n gallu bod yn amser pryderus ac anodd i berthnasau cleifion, felly maen nhw’n ei weld yn ffordd dda o ymlacio.

Mae’r Robiniaid a staff y Groes Goch yn gweithio’n dda iawn ar y Ward ...
mae’n waith tîm da rhwng y gwirfoddolwyr a’r staff

Susan Slegg
Prif Nyrs Ward Iau NWCTC

Gall cleifion
deimlo’n fwy hyderus
gyda ni

Darllen mwy >

Rydw’ i wedi gweithio fel arbenigwraig gwallt gosod am 10 mlynedd bellach ac mae gennyf hefyd gymwysterau trin gwallt. Gan amlaf bydd cleifion yn hoffi dewis steil sydd yn debyg i’r modd yr arferai eu gwallt edrych ac yn dod â llun i mewn er mwyn i ni allu ail greu y teip a’r steil sy’n gweddu iddynt.

Mae cefnogaeth trwy Awyr Las yn galluogi cleifion i gael dewis eu hoff steil allan o amrywiaeth eang o wallt gosod – mae hyn yn gwneud cymaint o wahaniaeth i’r cleifion ac maent yn haeddu’r gorau.

Mae’n rhaid i mi ddweud mai’r hyn sy’n rhoi mwyaf o fwynhad i mi yn fy ngwaith yw gweld faint o wahaniaeth y mae gwallt gosod yn ei wneud i gyflwr meddyliol cleifion. Pan fydd claf yn dod atom mewn dagrau ac yn ein gadael gyda gwên, byddwn yn gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth.

Jayne Townson
Arbenigwraig Gwallt Gosod GIG

Mae Ymddiriedolaethau a
Sefydliadau yn gwneud
gwahaniaeth yng Ngogledd Cymru
gyda ni

Darllen mwy >

Mae Uned Alaw yn Ysbyty Gwynedd yn unigryw yng Ngogledd Cymru oherwydd ei bod yn darparu adnoddau ar gyfer cleifion adrannau oncoleg, haematoleg a gofal lliniarol, y cyfan ar un safle.

Yn anffodus, ar y funud nid yw’r cyfleusterau yn Uned Alaw yn gallu ymateb i’r holl alw am y gwasanaeth; mae’n ofynnol i ni ymestyn a gwella’r uned er mwyn gwella’r cyfleusterau i’r cleifion.

Yn ddiweddar rydym wedi cymryd camau i ehangu’r  gwaith ar drawsblannu celloedd stem a haemoffilia yn Uned Alaw ac rydym wedi cychwyn cyfres o welliannau fydd yn ychwanegu gofod a chysur o fewn yr uned ac yn gwella’r amgylchedd i’r  cleifion.

Rydym yn ddiolchgar am y rhodd sylweddol a gawsom gan Gronfa Leukaemia
Kay Kendall i gefnogi’r gwelliannau hyn.

Yn ddiweddar cyflwynodd Cronfa Leukaemia Kay Kendall – a sefydlwyd yn 1984 o dan ewyllys y diweddar James Sainsbury CBE – grant o dros  £50,000 i ni ac mae’r arian hwn wedi ein galluogi i wneud gwelliannau i gyfleusterau presennol y cleifion ac hefyd adeiladu toiledau newydd a dwy ystafell sengl gydag adnoddau ensuite.

Bydd y llety hwn ar gyfer cleifion yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gleifion haematoleg yn Uned  Alaw am flynyddoedd lawer.

Helen Wilkinson
Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol
Gwasanaethau Canser yng Ngogledd Cymru.

Mae cleifion yn cael budd o
wasanaethau ychwanegol
nad ydynt ar gael trwy’r GIG
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-24

Mae’r gefnogaeth a ddaw trwy roddion elusengar a mentrau codi arian yn gwneud gwahaniaeth enfawr i gleifion canser ledled Gogledd Cymru. Dros y blynyddoedd mae rhoddion hael wedi ein galluogi i wella cyfleusterau ac amgylchedd yn yr ysbyty - hyn oll er budd ein cleifion.

Drwy Awyr Las gallwn sicrhau bod cleifion yn derbyn budd o’r gwasanaethau ychwanegol nad ydynt ar gael trwy’r GIG. Gall rhai o’r rhain fod yn  bethau bach ond yn bethau sydd yn esmwytho amser y cleifion yn yr ysbyty, er enghraifft cacennau pen-blwydd a therapïau rhad ac am ddim fel Aromatherapi,
Adweitheg, Ymlacio a Hypnotherapi.

Mae rhoddion hefyd wedi ein galluogi i osod darnau ychwanegol o’r cyfarpar mwyaf modern yn yr Adran Radiotherapi a chwblhau gwaith ymchwil hanfodol gyda’n cleifion.

Rwyf yn sicr bod pob rhodd, boed fawr neu fach, tuag at Uned Alaw yn Ysbyty Gwynedd, y Ganolfan Trin Canser yn Ysbyty Glan Clwyd ac Uned Seren Wib yn Ysbyty Maelor, yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr gan y cleifion a’u teuluoedd ac hefyd gan y staff sydd yn gallu gweld bob dydd y gwahaniaeth y mae cefnogaeth leol yn ei wneud i fywydau pobl sydd yn dioddef o ganser yn y rhanbarth.

Geraint Ellis Roberts
Rheolwr Cyffredinol — Canser
Meddygaeth Liniarol a Haematoleg Clinigol.

Dewch i gefnogi a dathlu llwyddiannau
arbennig Apêl Ron a Margaret Smith
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-06

Cafodd Apêl Ron a Margaret Smith ei sefydlu yn  1991 gan yr enwog
Mrs Margaret Smith wedi i’w phriod, Ron, farw o ganser.

Bwriad Margaret oedd sicrhau bod canolfan ganser gyda thriniaeth radiotherapi yn cael ei sefydlu yng Ngogledd Cymru. Yn dilyn y profiad o weld Ron yn gorfod teithio aml waith i Ysbyty Clatterbridge yng Nghilgwri er mwyn cael triniaeth ar gyfer canser y pen a’r gwddf, fe wyddai bod y teithio a’r pellter oddi wrth deulu a chyfeillion yn ei gwneud yn llawer anoddach iddo ymdopi gyda’i waeledd.

Dan arweiniad Margaret, llwyddodd y grŵp ymgyrchu i fod yn rhan o sefydlu’r Ganolfan Trin Canser gyda Radiotherapi  yn Ysbyty Glan Clwyd – ym Mehefin 2000 – y gyntaf o’r fath yng Ngogledd Cymru.

Hyd yn oed ar ôl marwolaeth ddisyfyd Margaret yn  2006, parhaodd cyfeillion a chefnogwyr hirdymor i godi arian er mwyn cynorthwyo’r cleifion niferus yn y ganolfan Trin Canser.

Trwy gasglu arian mewn canolfannau siopa, cynnal boreau coffi, cyngherddau, digwyddiadau noddedig fel Marathon Llundain, a thrwy rhoddion hael, mae Apêl Ron a Margaret Smith wedi bod o gymorth i ariannu: Cyflymydd Llinellol yn 2003 ac offer technegol soffistigedig, yn cynnwys efelychydd CT Arm Beam; ac eitemau llai ond yr un mor bwysig sydd wedi gwneud cymaint i wella cysur cleifion.

Mae’n rhaid cydnabod holl aelodau’r pwyllgor am eu cefnogaeth a’u hymroddiad diflino: Mrs Doris Roberts, Ysgrifennydd; Barbara Riches, Is-Gadeirydd; Diana Owen, Stevie Boyd a John Hunt; Margaret Sumner a Hilary Stevens; Carmel Barnett a Cathryn Wood.

Ar y funud rydym yn codi arian tuag at bedwaredd Gyflymydd Llinellol. Mae’r gofyn am wasanaethau canser yn cynyddu ac yn awr yn fwy nag erioed gall codi arian a chyflwyno rhoddion wneud gwahaniaeth sicr i ofal cleifion yng Ngogledd Cymru.

Mrs Nest Bowl
Cadeirydd, Apêl Ron a Margaret Smith

 

Mae pwyllgor Apêl Ron a Margaret Smith a’r cefnogwyr niferus sydd wedi codi dros £3 miliwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn wedi gwneud gwahaniaeth eithriadol i ofal cleifion yng Nghanolfan Trin Canser Gogledd Cymru.

Yn wir, trwy gyfrwng eu hymgyrchu diflino fe chwaraeodd Margaret Smith a’i chyfeillion ffyddlon rôl allweddol yn y gwaith o sefydlu Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru.

Yn awr mae pwyllgor Apêl Ron a Margaret Smith yn codi arian tuag at Gyflymydd Lliniarol newydd. Bydd y peiriant hwn yn cyflenwi radiotherapi i drin canser gan ddefnyddio’r technolegau diweddaraf sydd yn lleihau sgil effeithiau ac yn hyrwyddo adferiad cyflym.

Bydd y peiriant hwn y pedwerydd yng Ngogledd Cymru – dyma faint o’r peiriannau hyn sydd eu hangen erbyn hyn i roi triniaeth effeithiol i’r nifer cynyddol o achosion canser mewn ardaloedd megis Gogledd Cymru lle mae cyfran helaeth o’r boblogaeth yn bobl hŷn.

Gall eich cefnogaeth i’r apêl hon wneud gwahaniaeth pendant i bobl sydd yn dioddef o ganser yng Ngogledd Cymru ac hefyd i’w teuluoedd.

Damian Heron
Pennaeth Cyswllt Staff Gweithredu a Chynllunio ar gyfer Canser
Gofal Lliniarol a Haematoleg Clinigol.

Bydd cleifion yn elwa yn
sgil y dechnoleg ddiweddaraf
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-07

Yng Ngogledd Cymru mae tua 150 o gleifion y flwyddyn yn derbyn llawdriniaeth ar gyfer cyflyrau penodol ym meysydd gynaecoleg, y gwddf a dermatoleg a’r llawdriniaeth yn aml yn gadael creithiau. Gall y cleifion hyn dreulio dyddiau yn yr ysbyty yn gwella ar ôl y llawdriniaeth, a gall gymryd misoedd lawer iddynt ddychwelyd i lawn iechyd, ond nid oes raid i bethau fod fel hyn.

Mae rhai o’m cyd lawfeddygon a minnau wedi lansio ymgyrch £100,000 i godi arian ar gyfer y laser CO2 diweddaraf a fydd yn lleihau yn sylweddol lefel y boen a ddioddefir gan y cleifion hyn; bydd yn lleihau’r risg o greithio fel rhan o’r llawdriniaeth a’r amser sydd ei angen ar gyfer gwella yn yr ysbyty ac wedi dod adref. Gallai’r darn hwn o offer wella bywydau y rhai sy’n dioddef oherwydd y cyflyrau difrifol hyn – dyna pam rwyf yn mwynhau gweithio fel llawfeddyg, er mwyn i mi allu trawsnewid bywydau pobl. Gallwch chi wneud hyn hefyd trwy gyfrannu tuag at Awyr Las a’n helpu ni i godi’r arian sydd ei angen ar gyfer y laser hwn.

Simon Leeson
Ymgynghorydd Obstetreg a Gynaecoleg

Caiff teuluoedd rhai
cleifion lety hwylus wrth law
gyda ni 

Darllen mwy >

Rhoddion hael sydd wedi ei gwneud yn bosibl sefydlu man bwyta i gleifion o fewn y Ganolfan Ganser. Mae’n cynnwys cegin weithredol, cornel ar gyfer bwyta a llecyn tawel a gall cleifion eu mwynhau a’u defnyddio fel y mynnant.

Rhoddion hael sydd hefyd wedi bod o gymorth i ddatblygu a gwella ystafelloedd yr ymwelwyr – mae’r rhain yn ei gwneud yn bosibl i deuluoedd cleifion aros dros nos yn agos at eu rhai annwyl tra byddant yn derbyn triniaeth.

Dawn Pritchard
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru

Mae ysbytai yn fwy
croesawus a chyfeillgar
gyda ni

Darllen mwy >

"Mae cleifion yn gwerthfawrogi’r darn tir y tu allan yn fawr; ambell dro gall cleifion fod yn bur wael yn y gwely ond yn dweud iddynt deimlo fel eu bod yn edrych allan drwy’r ffenestr ar eu gardd gartref.

Mae adeilad y Ganolfan Trin Canser yn eang ac agored; mae’n rhoi’r teimlad o fod mewn awyrgylch hollol wahanol i awyrgylch arferol ysbyty. Rywfodd, gall pethau bychain fel gardd neu falconi lle gellir gwrando ar gân yr adar wneud i glaf deimlo’n llawer gwell.

Mae’n fendigedig meddwl bod hyn i gyd wedi bod yn bosibl trwy haelioni pobl leol; dyma’r pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth – fel y blodau a’r eitemau cartrefol a dderbynnir fel rhoddion er mwyn gwella a bywiogi’r awyrgylch i’r cleifion."

Sue Slegg
Canolfan Trin Canser  Gogledd Cymru

Bydd cleifion yn elwa
oddi wrth well adnoddau
gyda ni

Darllen mwy >

Yn ddiweddar bu i ni dderbyn rhodd hael iawn gan Gymdeithas  Soroptimyddion De Sir Gaernarfon dan gadeiryddiaeth Jane Edwards. Trwy eu hymdrechion diflino dros y flwyddyn ddiwethaf llwyddodd y Gymdeithas i gasglu dros £13,000.

Bydd y rhodd hael hon yn help i addurno a dodrefnu dau giwbicl sydd yn cael eu hadeiladu ar Ward Alaw.

Jackie Jones
Prif Nyrs, Ward Alaw

Gall cleifion ddathlu
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-10

Bydd rhai o’n cleifion yn treulio eu diwrnod pen-blwydd ar y ward ac mae
ein staff yn credu ei bod yn bwysig iddynt ei ddathlu.

Mae cleifion bob amser yn ddiolchgar pan fydd staff ac eraill yn rhoi syrpreis
iddynt trwy ganu “Pen-blwydd Hapus” a thorri teisen ben-blwydd i’w rhannu
rhwng pawb.

Dyma ffordd syml ond gwerth chweil i ddod â phobl at ei gilydd. Mae’n gymwynas fawr a chaiff ei gwerthfawrogi gan gleifion, eu teuluoedd a’r staff.” 

Hope Barlow
Uwch Nyrs Staff, Ward Alaw
Ysbyty Gwynedd

Cysylltwch
â’r Tïm Cefnogi

Darllen mwy >

Cysylltwch â’r Tïm Cefnogi Codi Arian ar awyrlas@wales.nhs.uk
neu ar 01248 384395 er mwyn darganfod mwy
ynghylch sut y gallwch chi gefnogi cleifion yng Ngogledd Cymru.

Neu am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sut y mae pobl yn
gwneud gwahaniaeth, dilynwch ni ar Twitter.