Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Sut mae eich rhodd yn hybu gofal iechyd > Celf ac Iechyd

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cefnogi'r Celfyddydau mewn gofal iechyd. Gyda ni.

Gall rhaglenni celfyddydol wella iechyd pobl sydd â phroblemau iechyd corfforol neu feddyliol. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol yn gallu bod
yn help i wrthsefyll afiechyd a gwella lles.

Gall prosiectau celfyddydol fod yn llawer o hwyl ac maent yn dod â chleifion a'u teuluoedd at ei gilydd.

Bydd eich cymorth chi yn gwneud i
gleifion wenu – gyda ni.

Darllen mwy >

Helpu i leihau pryderon
gyda ni

Darllen mwy >

Roeddwn wedi clywed fod y Cydgysylltydd Bwydo Babanod yn chwilio am gyfraniadau o fronnau wedi eu gwau i'w defnyddio gyda mamau newydd sy'n bwydo o'r fron. Penderfynais ddefnyddio hyn fel cyfle i gefnogi cleifion oedd yn ceisio ymdopi ag effeithiau emosiynol canser ac yn benodol y pryderon ynghylch dod i'r ysbyty am driniaeth – gwau i helpu i leddfu'r pryderon a phasio'r amser tra'n aros.

Mae un claf yn arbennig, Mo, wedi elwa llawer o hyn. Mae hi'n teimlo ei bod yn rhoi rhywbeth yn ôl am yr holl gefnogaeth mae hi wedi ei dderbyn yn yr ysbyty, ac mae'r gwau yn fath o therapi i dynnu ei sylw fel ei bod yn teimlo dan lai o straen tra'n aros am apwyntiadau

Pam Wedley
Canolfan Wybodaeth a Chymorth Macmillan Shooting Star

Gwella lles cleifion
gyda ni

Darllen mwy >

Rwyf wedi gweld fy hun yr effaith hynod bositif y gall rhaglenni celfyddydol ei
chael ar gleifion o bob oed ar draws Gogledd Cymru.

Rwyf yn gwybod o'r gwahanol raglenni'r wyf i yn bersonol wedi cymryd rhan ynddynt fod cleifion yn elwa o fod yn rhan o'r prosiectau creadigol hyn – nid dim ond pan maent yn cymryd rhan ond hefyd pan yn gwylio.

Mae'r Celfyddydau mewn gofal iechyd yn rhywbeth ychwanegol hynod o werthfawr, ac heb gymorth arbennig Awyr Las fyddai'r gwaith hwn ddim yn bosibl. Heb arian cyfatebol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, fyddai'r rhan fwyaf o brosiectau celfyddydol ddim yn gallu digwydd, felly rydym yn hynod ddiolchgar am eu cefnogaeth barhaol nhw.

Mae yna'n awr dystiolaeth gref iawn sy'n dangos fod cymryd rhan yn y celfyddydau a mynediad i gyfleoedd creadigol yn gallu gwella canlyniadau iechyd a gwella lles. Drwy gyd-fynd â meddyginiaeth a gofal, gall y celfyddydau wella iechyd pobl sydd â phroblemau iechyd corfforol neu feddyliol.

Ein bwriad yw creu rhaglen fywiog o ddigwyddiadau celfyddydol dros y blynyddoedd nesaf fydd yn dod â buddion ychwanegol i gleifion a'u teuluoedd
a ffrindiau, ond allwn ni ddim gwneud hyn heb eich cefnogaeth chi.

Elizabeth Aylett
Arweinydd y Celfyddydau mewn Iechyd a Lles
Gogledd Cymru

Cefnogi hyfforddiant yn
seiliedig ar y celfyddydau
gyda ni

Darllen mwy >

Mae Clwyd Theatr Cymru wrth eu boddau yn gwneud gwahaniaeth
gydag Awyr Las.

Mae adborth cleifion yn dangos fod y ffordd y mae staff gofal iechyd yn cyflwyno newyddion i gleifion a'u teuluoedd yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Felly mae Clwyd Theatr Cymru nawr yn darparu hyfforddiant yn seiliedig ar y celfyddydau i helpu meddygon dan hyfforddiant i rannu newyddion gyda chleifion â'u perthnasau mewn modd tosturiol a phriodol.

Mae'r diwrnod yn galluogi meddygon dan hyfforddiant i ymarfer, mewn amgylchfyd diogel, sut i ymdrin â chleifion – sydd yn sgil hollbwysig.

Emyr John
Gweithiwr Allgymorth Drama
Theatr Cymru Clwyd