Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Sut mae eich rhodd yn hybu gofal iechyd > Calonnau a Meddyliau

Cefnogi rhywbeth
agos at eich calon
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Rhoi yn ôl
gyda ni

Rhoi er cof
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Cefnogi ardaloedd blaenoriaeth. Gyda ni.

Mae staff gofal iechyd yn gweithio’n agos gyda’r Tîm Cefnogi Codi Arian er mwyn deall sut ac ym mhle y gallwch wneud gwahaniaeth arwyddocaol.

Bydd staff gofal iechyd yn defnyddio adborth gan gleifion, teuluoedd a chyfeillion er mwyn llunio a blaenoriaethu 'rhestr dymuniadau' yn egluro pa bethau ychwanegol, mawr a bach, a fyddai yn gwella amodau i gleifion yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Nid yw pob adran gofal iechyd yn cyffwrdd teimladau a meddyliau pobl gymaint ag eraill – mae hyn yn wir am adran y galon (clefydau cylchredol) a’r  meddwl (iechyd meddwl).

Os byddwch yn dewis cefnogi Calonnau a Meddyliau, yna bydd eich cefnogaeth yn cael ei gyfeirio tuag at yr adrannau hynny y mae staff gofal iechyd ledled Gogledd Cymru wedi eu hadnabod fel adrannau blaenoriaeth.

Gallai eich rhoddion gefnogi cleifion gydag anhwylderau iechyd meddwl; cleifion sydd wedi dioddef strôc; prosiectau yn y gymuned; cynlluniau gwirfoddolwyr mewn ysbytai neu Adrannau Brys.

Bydd eich cefnogaeth yn cynorthwyo’r rhai sydd wir angen cymorth – gyda ni.

Darllen mwy >

Cefnogi pobl gyda
phroblemau iechyd meddwl
gyda ni

Darllen mwy >

Ledled y byd, iselder sy’n bennaf gyfrifol am anabledd ac erbyn 2020 dyna fydd y prif faich meddygol ar ofal iechyd. Mae problemau iechyd meddwl yn cyfrif am 11% o holl wariant y GIG yng Ngogledd Cymru.

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod 1 oedolyn o bob 4 ym Mhrydain mewn un flwyddyn yn dioddef o broblem iechyd meddwl. Mae 50% o holl anhwylderau iechyd meddwl yn cychwyn cyn cyrraedd 14 mlwydd oed a 75% yn cychwyn cyn 25
mlwydd oed.

Hefyd, gan fod y boblogaeth yn heneiddio, mae  dementia yn broblem fawr; mae dros 20,000 o bobl yng Ngogledd Cymru yn dioddef dementia ar y funud ac mae’r nifer yn debygol o gynyddu dros 25% yn y deng mlynedd nesaf.

Gall adnoddau ychwanegol - a fydd yn ein cynorthwyo i ddatblygu ymyraethau a darparu cefnogaeth i deuluoedd a gofalwyr - wneud gwahaniaeth pendant i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru.

Simon Pyke
Prif Gyswllt Staff
Iechyd Meddwl ac Anawsterau Dysgu, Gogledd Cymru

Cefnogi pobl sydd mewn perygl o
ddioddef clefydau cylchredol yng
Ngogledd Cymru
gyda ni

Darllen mwy >

Y clefyd cylchredol (sydd yn cynnwys clefyd y galon a strôc) yw’r llofrudd mwyaf yng Ngogledd Cymru, yn lladd dros 2,500 o bobl bob blwyddyn.

Mae prif ffactorau risg y clefyd cylchredol yn cynnwys pwysedd gwaed uchel, lefel uchel o golesterol yn y gwaed, ysmygu, deiet afiach, anweithgarwch corfforol, gorfwyta a chlefyd siwgr.

Dr Rob Atenstaedt
Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd a
Chyfarwyddwr  Cyswllt Iechyd y Cyhoedd yng Ngogledd Cymru

Cefnogi cleifion
yn y gymuned
gyda ni

Darllen mwy >

"Mae Awyr Las yn galluogi pobl leol i gyfrannu at y gwasanaethau lleol sydd agosaf at eu calonnau. Er enghraifft, rhoddodd un o’m cleifion £700 er budd gofal dementia yn ne Gwynedd yn ddiweddar. Bydd ei chyfraniad yn awr yn cefnogi’r gwaith mae fy nghydweithwyr a minnau’n ei wneud gyda phobl sy’n byw â dementia yn ne Gwynedd.

Mae rhoddion hael fel hyn yn ein galluogi i gynnig y gwasanaeth ‘ychwanegol’ nad yw’r GIG yn gallu ei gynnig. Ac maen nhw’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n cleifion a’u teuluoedd yn y gymuned.

Glenys Williams
Rheolwr Tîm Dros Dro
Tîm Iechyd Meddwl Pobl Hŷn Gwynedd

Gwell gofal yn y gymuned
gyda ni

Darllen mwy >

Mae arian o  Awyr Las wedi ein galluogi ni i gyflwyno’r arf monitro ansawdd (QMT), sef arf gwella ar gyfer ei ddefnyddio mewn cartrefi nyrsio yng Ngogledd Cymru. Mae’r GIG yn cefnogi rhai cleifion mewn cartrefi nyrsio trwy ariannu gwelyau gofal nyrsio a gwelyau gofal iechyd parhaus mewn 83 o gartrefi nyrsio ar draws Gogledd Cymru, ac rydym yn awyddus i gefnogi addysg a hyfforddiant ar gyfer staff cartrefi nyrsio fel y gallwn wella safonau gofal.

Mae’r QMT yn cael ei ddatblygu er mwyn mynd i’r afael â safon y gofal clinigol a ddarperir o fewn y cartrefi nyrsio. Rydym am gynorthwyo cartrefi nyrsio i ymdopi gyda’r galw am eu gwasanaeth yn sgil y cynnydd yn nifer yr henoed. Bydd y cymorth hwn yn sicrhau bod staff nyrsio yn gymwys ac hefyd yn hyderus i ymdopi gyda materion nyrsio dydd i ddydd.

Mae’r QMT yn allweddol bwysig o ran ein galluogi ni i weithio gydag asiantaethau eraill er mwyn gwella ansawdd y gofal a gaiff preswylwyr cartrefi nyrsio, a thrwy hyn fe allwn hyrwyddo ymarfer da o fewn cefndir y cartref nyrsio. Gall y QMT sicrhau gwell ansawdd bywyd i’r cleifion, eu teuluoedd a staff gofal iechyd, ac rydym yn wirioneddol ddiolchgar am y gefnogaeth yr ydym wedi ei derbyn tuag
at hyn trwy Awyr Las.

Nicky Horne
Nyrs Datblygu Strategaeth Gofal Sylfaenol a Chymunedol

Helpwch wirfoddolwyr i
oleuo bywydau cleifion
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-12

Mae’r  Robins – pobl o bob oed o bob rhan o Ogledd Cymru sydd yn gwirfoddoli mewn wardiau ysbytai aciwt a chymunedol – yn gwneud gwahaniaeth aruthrol
i gleifion.

Mae mudiad y Robins yn ased werthfawr, yn helpu allan mewn cymaint o wahanol ffyrdd trwy: gynorthwyo cleifion a’u teuluoedd ar wardiau mamolaeth a wardiau plant; cysuro a chefnogi cleifion yn yr Adran Ddamweiniau a Brys; treulio amser gyda chleifion dydd yn datrys cwisiau, yn gwneud gweithgareddau crefft a gemau geiriol; neu yno yn gwmni neu’n gafael yn nwylo cleifion yn y theatr llygaid tra byddant yn derbyn llawdriniaeth laser o dan anesthetig lleol.

Helen Calland
Cydlynydd Gwirfoddolwyr

 

"Mae gennym swydd ddisgrifiad y byddwn yn cadw ato ond byddwn hefyd yn mynd y filltir ychwanegol i helpu a chefnogi cleifion. Gall ein cyswllt agos gyda’r  cleifion roi’r hyder iddynt gyfathrebu gyda meddygon a nyrsys, hyd yn oed yn ystod llawdriniaethau.

Gall y pethau lleiaf, megis gafael yn llaw y claf tra bydd yn derbyn triniaeth,
wneud y gwahaniaeth mwyaf."

Bernie More
Robin ar Ward 8, Ysbyty Glan Clwyd

 

"Byddaf yn cael sgyrsiau bendigedig gyda Berni, mae o yn hynod o gefnogol ac yn gwmni ardderchog. Mae’r Robins
yn wych, mi fyddem ni ar goll hebddynt."

Glenys Jones
un o’r cleifion ar Ward 8, Ysbyty Glan Clwyd

 

Mae denu gwirfoddolwyr, eu hyfforddi  a darparu cludiant ar eu cyfer yn costio arian, a dyma lle mae cefnogaeth Awyr Las yn gwneud gwahaniaeth.

Heb gefnogaeth gan Awyr Las, ni fyddem yn gallu  rheoli a datblygu’r cynllun; mae’r Robins yn gwneud argraff ar y cleifion a gefnogir ganddynt ac mae bod
yn rhan o’r tîm yn golygu cymaint i’r gwirfoddolwyr eu hunain hefyd.

Mae hwn yn wasanaeth arbennig sydd yn cael ei werthfawrogi yn fawr – mae’n rhywbeth yr wyf i yn falch iawn o fod yn rhan ohono.

Pauline Strugnell
Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Hyfforddiant mewn
Ymwybyddiaeth Hunanladdiad
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-23

Mae hunanladdiad a hunan niweidio yn faterion dyrys iawn. Mae’n gyfrifoldeb ar bawb i atal hunanladdiad.

Mae rhywun yn rhywle yn y byd yn marw bob 20-30 eiliad trwy hunanladdiad.
Mae mwy o bobl yn marw trwy hunanladdiad na thrwy ddynladdiad a rhyfeloedd gyda’i gilydd.

Yn y DU mae dwywaith cymaint yn marw oherwydd hunanladdiad nag sydd yn
colli eu bywydau mewn damweiniau ffyrdd. Hunanladdiad yw’r rheswm  mwyaf cyffredin dros farwolaeth ymysg pobl ifanc a hunan niwed difrifol / ymddygiad hunanladdol yw’r rheswm mwyaf cyffredin dros dderbyn merched i wardiau meddygol.

Mae graddfa hunan niweidio ymysg pobl ifanc wedi dyblu yn ddiweddar. Y DU sydd â’r raddfa uchaf o hunan niweidio yn Ewrop. Mae costau hunanladdiad yn y DU tua  £7.5 biliwn bob blwyddyn.

Y mwyaf y byddwn yn ei ddeall ynghylch natur meddyliau hunanladdol, mwyaf abl y byddwn i resymu gyda chleifion i beidio â dilyn y meddyliau hynny, ond ychydig iawn o swyddogion proffesiynol mewn gofal iechyd sydd wedi derbyn unrhyw hyfforddiant o gwbl  mewn atal hunanladdiad.

Mae ar swyddogion proffesiynol mewn gofal iechyd angen hyfforddiant hyblyg mewn ymwybyddiaeth hunanladdiad - hyfforddiant fydd yn cyd-fynd â’u dyletswyddau gwaith o ddydd i ddydd. Maent hefyd angen hyfforddiant ar
lefel addas i’w gwybodaeth a’u profiad hwy eu hunain.

Mae arian gan Awyr Las wedi gwneud gwahaniaeth enfawr dros y
flwyddyn ddiwethaf.

Cafodd costau cynhyrchu ffilm ‘U Can Cope’  ei noddi gan Awyr Las. Mae’r ffilm – sydd wedi ei chynllunio i helpu pobl ifanc i fagu nerth - yn  canolbwyntio ar  dri pherson y mae bywyd wedi bod yn annioddefol iddynt ond sydd bellach, wedi iddynt ymofyn cymorth, yn byw bywydau hapus. Mae’r ffilm yn hyrwyddo 3 prif neges: gall unrhyw un brofi meddyliau hunanladdol; mae yna bob amser obaith; mae yna bob amser gymorth.

Yn ogystal, rhoddodd Awyr Las nawdd i gynhyrchu taflenni gwybodaeth ‘Ydych chi’n teimlo eich bod ar ymyl dibyn? Rydym am eich helpu i ddod trwyddi’ ar gyfer pobl yng Ngogledd Cymru sydd yn mynd i’r Adrannau Brys yn dilyn hunan niwed neu gyda theimladau hunanladdol a  ‘Feeling overwhelmed and staying safe’ ar gyfer unrhyw un sydd yn ei chael yn anodd ymdopi pan fydd popeth yn eu bywydau yn mynd o chwith.

Arian Awyr Las sydd wedi noddi’r rhaglen ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr” gan Cysylltu gyda Phobl – rhaglen y bum i yn rhannol gyfrifol am ei datblygu. Nod yr hyfforddiant yw magu cryfder mewn unigolion, sefydliadau a chymunedau trwy hyrwyddo dulliau positif o ymdrin â phwysau, lleihau stigma a chynyddu ymwybyddiaeth a chydymdeimlad.

Mae’r hyfforddiant wedi helpu i sefydlu medrusrwydd ar lefel leol mewn gwahanol leoliadau yng Ngogledd Cymru a chodi ymwybyddiaeth o hunanladdiad a chryfder emosiynol, yng nghwmni  cynrychiolwyr o sefydliad y Groes Goch, Nightline, RAF Fali, Prifysgol Bangor, gyda sefydliadau eraill heblaw aelodau staff gofal iechyd yn cymryd rhan.

Rwyf yn hynod falch ein bod wedi derbyn cymaint o gefnogaeth gadarn trwy Awyr Las. Mae mor bwysig bod pobl yn cydnabod yr angen am godi ymwybyddiaeth, lleihau stigma, a chynyddu dealltwriaeth ynghylch hunan niweidio a meddyliau hunanladdol.

Mae’r gefnogaeth a gawsom gan Awyr Las wedi bod o gymorth mawr i godi proffil y gwaith yr ydym yn ei wneud. Er enghraifft, mae’r ffilm ‘U Can Cope’ wedi ei throsglwyddo gan y BFBS i’r lluoedd arfog mewn 20 gwlad a’i darlledu gan y sianel gymunedol, ac rwyf wedi siarad ar ran Coleg Brenhinol y Seiciatryddion ynghylch hunan niweidio ar Radio 5 Live.

Alys Cole-King
Seiciatrydd Cydlynol Ymgynghorol a Chyd-Sefydlydd Cysylltu gyda Phobl.

 

Gwasanaeth sy’n cefnogi trwy wrando a darparu gwybodaeth yw Nightline, a chafodd ei sefydlu  yn wreiddiol gyda’r bwriad o atal hunan laddiad. Er bod myfyrwyr erbyn hyn yn cysylltu â ni am nifer o resymau gwahanol, bydd ein 65 gwirfoddolwr yn Nightline Bangor o dro i dro yn derbyn galwadau oddi wrth fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor sydd yn teimlo’n hunanladdol neu sy’n arfer ymddygiad hunan niweidiol.

Bydd hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o hunan laddiad gan Alys yn hybu dealltwriaeth ein gwirfoddolwyr o’r materion hyn. Trwy adeiladu ar gryfder emosiynol ein gwirfoddolwyr, byddwn mewn sefyllfa well i’n cefnogi ni ein hunain
ac hefyd i ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i’r rhai sydd yn cysylltu â ni.

Bu hyfforddiant  Alys o gymorth i mi ddatblygu hyder mewn siarad cyhoeddus.
Rwyf hefyd wedi datblygu sgiliau hwyluso trafodaethau grŵp a chynnal rheolaeth effeithiol ar yr amrywiaeth eang o bobl a geir mewn grwpiau.

Jenny Waymont
Cydlynydd  Nightline ym Mhrifysgol Bangor

Adrannau Brys Cysurus
gyda ni

Darllen mwy >

Yn aml, gallai cyfarpar ychwanegol wneud llawer tuag at wella profiadau cleifion a’u teuluoedd yn  Ysbyty Glan Clwyd, ond heb gymorth elusennol nid yw hyn yn bosibl fel rhan o’r ailddatblygu.

Dyma enghreifftiau o’r eitemau hynny a all wneud gwahaniaeth mawr yn yr Adran Brys: teganau ar gyfer yr ystafelloedd aros; cyfarpar ar gyfer lle chwarae i blant y tu allan; setiau teledu a chyfrifiaduron tabled ar gyfer teuluoedd sydd weithiau yn gorfod disgwyl am oriau am eu hanwyliaid; ac adnoddau i wneud yr ystafelloedd galar mor gysurus ag sydd bosibl.

Emma Hosking
Anesthetydd Ymgynghorol
Arweinydd Clinigol ar gyfer prosiect ailddatblygu  YGC

Cefnogwch adnoddau pwysig
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-13

"Mae sganiau CT ac MRI yn rhoi gwybodaeth fanwl am organau a chymalau ac effaith gwahanol gyflyrau ar y corff yn gyffredinol neu ar rannau penodol ohono.

Mae cleifion sydd yn dioddef o ganser yn ddibynnol iawn ar y wybodaeth y gall sganiau CT ac MRI ei ddarparu o safbwynt y canfyddiad cyntaf a’r rheolaeth wedi hynny wrth iddynt dderbyn triniaeth cemotherapi a / neu radiotherapi.

Mae CT yn hanfodol ar gyfer rheoli cleifion strôc, ac hefyd achosion trawma
ac achosion orthopedig.

Y llynedd, rhoddodd Awyr Las grant ar gyfer cynnal y sganwyr CT ac MRI.

Os na chaiff y sganwyr eu harchwilio a’u cynnal yn rheolaidd, bydd y gwasanaeth mewn perygl ac efallai y bydd yn rhaid i gleifion deithio ymhellach i dderbyn gwasanaeth sganio. Mae’n bosibl y bydd cleifion yn cael eu gwrthod ac y bydd
eu hapwyntiadau yn cael eu hail drefnu a golyga hyn bod rheoli triniaeth neu ddiagnosis yn cael ei ohirio."

Sue Scott-Lee
Uwcharolygydd Radiograffydd Sganiwr CT

Helpwch i ddarparu’r
manion ychwanegol
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-14

"Gyda rhoddion caredig gallwn brynu papurau dyddiol ar gyfer cleifion yn yr ystafelloedd aros orthodonteg. Mae darllen y rhain yn help i  bobl basio’r amser tra’n aros am eu hapwyntiad ac maent o ddefnydd hefyd i’r rhai sydd yn disgwyl amdanynt tra byddant yn derbyn eu triniaeth.

Mae darllen papur newydd yn rhoi rhywbeth iddynt feddwl amdano ac yn aml mewn arolygon boddhad cleifion, cyfeirir mewn modd bositif iawn at fanteision cael papurau newydd mewn ystafelloedd aros.

Lynn Worsell
Nyrs Staff yn yr Uned Orthodonteg
Ysbyty Glan Clwyd

Cysylltwch
â’r Tïm Cefnogi

Darllen mwy >

Cysylltwch â’r Tïm Cefnogi Codi Arian ar awyrlas@wales.nhs.uk
neu ar 01248 384395 er mwyn darganfod mwy
ynghylch sut y gallwch chi gefnogi cleifion yng Ngogledd Cymru.

Neu am y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sut y mae pobl yn
gwneud gwahaniaeth, dilynwch ni ar Twitter.