Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Cefnogi pobl leol
gyda ni

Ymuno gyda’n
gilydd

Gofal iechyd gwell
gyda ni

Dangos eich bod yn gofalu
gyda ni

Ysbytai mwy llon
gyda ni

Gwirfoddoli. Gyda ni.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn diwrnod casglu arian, drwy helpu gyda digwyddiadau Codi Arian neu fod yn
rhan o grŵp codi arian, yna cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Codi Arian. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Os fyddai'n well gennych wirfoddoli drwy gefnogi cleifion yn uniongyrchol, beth am fod yn Robin? Mae rhoddion trwy gyfrwng Awyr Las yn cadw cynllun pwysig Gwirfoddolwyr Ward Robin i fynd.

Gyda ni, gallwch wneud gwahaniaeth go iawn
i gleifion yng Ngogledd Cymru drwy drefnu casgliad neu ddigwyddiad codi arian ar gyfer
y Robins, neu gallwch fod yn Robin eich hun.

Darllen mwy >

Cyfarfod pobl newydd,
gwneud ffrindiau newydd,
dysgu sgiliau newydd a gwneud defnydd da o'r
sgiliau sydd gennych yn barod – gyda'r Robins.

Darllen mwy >

Ydych chi awydd her newydd? Ydych chi eisiau helpu cleifion a'u teuluoedd yn eich ardal? Os felly, beth am fod yn Robin a helpu cleifion yn ein ysbytai cymunedol ac aciwt. Rydym wastad yn chwilio am bobl i ymuno â'n Tîm Gwirfoddoli Ward Robin.

Trwy fod yn Robin byddwch yn cael y cyfle i gyfarfod pobl newydd, gwneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd a gwneud defnydd da o'r sgiliau sydd gennych yn barod. Mae'r Robins yn dîm ymroddedig a hwyliog o wirfoddolwyr
sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl bob dydd.

Susan Marriott
Rheolwr Gwirfoddolwyr

Mae Freda Davies yn hoffi rhoi
rhywbeth yn ôl drwy fod yn Robin.

Darllen mwy >

quotes-19

Rwyf wedi ymddeol ers 12 mlynedd ac wedi bod yn gwirfoddoli ers hynny.

Rwy'n teimlo fod gwirfoddoli yn beth gwerth chweil i'w wneud ac rwy'n cael
llawer o foddhad ohono yn bersonol.

Yn 1982 cefais ganser y fron ac rwy'n teimlo mai dyma yw fy ffordd i o roi
rhywbeth yn ôl

Darparu presenoldeb i dawelu'r meddwl
gyda'r Robins

Darllen mwy >

Mae gan y Robins ddisgrifiadau o'u gwahanol rolau fel y byddwch yn gwybod
yn union sut y byddwch chi'n gwneud gwahaniaeth.

Gall eich rôl gynnwys: treulio amser yn siarad gyda chleifion; paratoi diodydd; darparu gwasanaeth darllen ac ysgrifennu i gleifion; helpu cleifion a'u teuluoedd ar y wardiau mamolaeth a phlant; tawelu meddyliau a helpu cleifion yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys; treulio amser gydag ymwelwyr diwrnod yn gwneud cwisiau, gweithgareddau crefft a gemau geiriol; neu ddarparu presenoldeb i dawelu'r meddwl, dal dwylo yn ein theatr llygad tra mae'r cleifion yn cael
triniaeth o dan anesthetig lleol.

Rhian Jones
Cydlynydd Gwirfoddoli

Mae Glenys Jones
claf ar Ward 8 yn Ysbyty Glan Clwyd
wrth ei bodd gyda'r Robins

Darllen mwy >

Mae’r Robiniaid yn wych, byddem ar goll hebddynt. Mae eu cefnogaeth yn ardderchog.

Cyfarfod pobl newydd
gyda'r Robins

Darllen mwy >

Dyfarnodd y Sefydliad Mentora a Chyfeillio wobr i Gynllun Gwirfoddolwyr y Robiniaid Ward, fel rhan o’u hymgyrch Supporting Life’s Journeys, fel y Prosiect Cyfeillio Gorau yn y DU ar gyfer 2010. Derbyniodd y Robiniaid eu gwobr gan y seren deledu Esther Rantzen.

Byddem wrth ein bodd o glywed gan unrhyw un sydd dros 17 oed ac sy’n gallu rhoi ychydig oriau o’u hamser bob wythnos. Hoffem glywed gennych os oes gennych natur gyfeillgar, parodrwydd i helpu eraill, sgiliau cyfathrebu da ac os ydych yn unigolyn nad yw’n barnu eraill.

Rydym yn cefnogi hyfforddiant a chymorth parhaus a chaiff Robiniaid eu gwahodd yn fynych i gyfarfodydd a digwyddiadau cymdeithasol i wirfoddolwyr.

Anuradha Venkatachalam
Cydlynydd Gwirfoddoli

Mae Rodney Pickering
wrth ei fodd gyda bod yn Robin.

Darllen mwy >

quotes-20

Rwyf wedi bod yn gwirfoddoli am 5 mlynedd. Rwy'n mwynhau popeth
yn ei gylch, mae pawb mor gyfeillgar.

Mae Pat Coulson yn dweud fod
bod yn Robin yn gwneud ei diwrnod.

Darllen mwy >

quotes-21

Rwy'n mwynhau helpu a siarad gyda pawb, mae'n gwneud fy niwrnod.

Mae Kate Jarvis wedi cael
profiadau diddorol fel Robin.

Darllen mwy >

quotes-22

Mae mam yn gweithio yn adran damweiniau ac achosion brys yr ysbyty felly rwy'n dod i'r gwaith gyda hi ac yn gwirfoddoli fel Robin. Mae'n ffordd o gyfarfod pobl wych.

Rwyf hyd yn oed wedi gweld mam yn dechrau esgor ar ei ffordd i'r ward esgor. Roedd yn brofiad diddorol i fod yn rhan o hynny, yn enwedig sicrhau eu bod yn cyrraedd y ward!

Mae bod yn Robin
yn llawer o hwyl
yn ôl Janet Jones.

Darllen mwy >

Rwyf wedi bod yn gwirfoddoli fel Robin am 4 blynedd er mwyn cyfarfod a
helpu cleifion. Mae'n braf cael mynd allan pan ydych wedi ymddeol a chyfarfod gwirfoddolwyr eraill ar hyd y ffordd.

Rwy'n mwynhau gwirfoddoli ac rydym yn cael digon o hwyl gyda'n gilydd hefyd.

Mae Dinah Fidler yn
hoffi cadw cwmni i
bobl yn ei rôl fel Robin.

Darllen mwy >

Y pethau gorau am fod yn Robin yw cyfarfod pobl a helpu cleifion a phobl o
fewn yr ysbyty fel eu bod yn gallu dod o hyd i'r adrannau cywir yn hyderus.

Weithiau mae cleifion hŷn yn gwerthfawrogi pan fyddwn yn mynd a nhw i'r
adran ac os oes angen byddwn yn aros gyda nhw i gadw cwmni.