Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Codi Arian > Syniadau Codi Arian

Cael hwyl gyda ni

Dathlu
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Mynd yr ail filltir
gyda ni

Codi arian. Gyda ni.

Dyma rai enghreifftiau gwych o sut mae unigolion a sefydliadau ledled Gogledd Cymru wedi codi arian i gefnogi cleifion a’u teuluoedd, gyda ni.

Beth bynnag fyddwch chi’n penderfynu ei wneud, rhowch wybod i ni er mwyn i ni wneud yn siŵr eich bod yn cael y gydnabyddiaeth a’r diolch yr ydych yn ei haeddu.

Darllen mwy >

Mwynhau achlysur arbennig
gyda ni

Darllen mwy >

Gofynnais i ffrindiau a pherthnasau wneud cyfraniad at yr Adran Llawdriniaethau yn Ysbyty Glan Clwyd gan y gwyddwn y byddai’n gwella’r gwaith rhagorol sy’n digwydd yno.

Gwnes yr un fath ar fy mhen-blwydd yn 70, a byddwn yn ei argymell fel ffordd ardderchog o ddathlu pen-blwydd neu ddigwyddiad arbennig."

Mr Ron Hardwick
o’r Rhyl

Dathlu
gyda ni

Darllen mwy >

Dwi ddim yn dod yma i Ward y Plant bellach ond mi hoffwn i gael gemau Wii ar gyfer yr ystafell chwarae, felly mi fyddaf yn gofyn i fy ffrindiau roi rhodd i’r ward
yn hytrach nag anrheg i mi ar fy mhen-blwydd fis Awst.

Adam Price
cyn-glaf, Ward y Plant
Ysbyty Glan Clwyd

Denu sylw
gyda ni

Darllen mwy >

Gosodais her i mi fy hun o fod y person cyntaf i gerdded i fyny ac i lawr yr Wyddfa’n droednoeth, a llwyddais i godi £950 at Ward y Plant yn Ysbyty
Gwynedd yn y broses.

Roedd codi’r arian yn rhoi cyfle i mi roi rhywbeth yn ôl i’r staff ar y ward a oedd mor broffesiynol a gofalgar wrth ofalu am ein mab pan aeth yn sâl tra’r oeddem ar ein gwyliau yng Ngogledd Cymru.

Colin Young
Codwr arian

Gwneud sŵn
gyda ni

Darllen mwy >

fundraise-portrait-02

Dwi’n gwybod y bydd hi’n anodd i’r rhai sy’n fy adnabod i gredu mai brwydr barhaol i gael geiriau allan o’m ceg oedd fy mlynyddoedd cynnar i. Roeddwn i’n dioddef o atal dweud difrifol a wnaeth ddrwg mawr i fy hunanhyder. Dwi’n dal i grynu heddiw pan fydda i’n gweld rhai pethau oedd yn gwneud i mi boeni pan fyddwn i’n gorfod dweud beth oedden nhw – yn enwedig geiriau oedd yn dechrau â’r llythyren ‘d’.

Yn ffodus iawn, roedd prifathro fy ysgol gynradd yn deall y cyflwr ac fe weithredodd yn syth. Unwaith yr wythnos byddwn yn mynd mewn tacsi i weld Therapydd Lleferydd ac Iaith yng Nghaernarfon. Hen hanes yw’r gweddill – ac un swnllyd iawn hefyd yn fy achos i. Fe weithiodd y therapi ac fe fyddai mwy nag un yn dweud nad ydw i wedi cau fy ngheg ers hynny! Cyfathrebu – gwrando a siarad – ydi fy ngwaith i fel caplan. Byddai’r fath swydd wedi codi ofn dychrynllyd arna i pan oeddwn i’n ddeg oed.

Mewn sawl ffordd, mi roddodd y Therapi Lleferydd ac Iaith ddyfodol i mi a dwi’n gobeithio treulio peth o’r dyfodol hwnnw yn rhoi rhywbeth ’nôl i’r gwasanaeth. Bydd y gryno ddisg dwi wrthi yn ei pharatoi er budd Awyr Las yn codi arian at Therapi Lleferydd ac Iaith. Mi wnes i ddarganfod yn gynnar nad oedd gen i atal dweud wrth ganu (yn aflafar!). Pa ffordd well felly na chanu, i roi’r un cyfle ag a gefais i i eraill sydd angen therapi heddiw.

Wynne Roberts
Caplan, Ysbyty Gwynedd

Rhedeg
gyda ni

Darllen mwy >

Penderfynodd fy nhad a minnau gymryd rhan yn Nhreiathlon Pwllheli am ein bod yn ffansio’r her ac oherwydd mai’r elusen oedd SCBU. Roedd arna i eisiau codi arian at SCBU gan fod ein mab, Elis, sydd bellach yn 2, wedi treulio ychydig o wythnosau yn eu gofal pan gafodd ei eni’n gynnar yn pwyso dim ond 4 pwys.

Roedd y gofal a gafodd yno’n rhagorol. Roedd yr holl nyrsys yn ofalgar, yn barod i helpu a bob amser yn barod i wneud mwy nag oedd raid. Roeddent hefyd yn barod iawn i’n cefnogi ni fel rhieni newydd, gan drefnu i ni aros yn y llety Tŷ Enfys ar y safle er mwyn i ni fod yn agos at Elis. Oherwydd Tŷ Enfys, a oedd yn bosibl drwy roddion elusennol, roedd fy ngwraig yn gallu bwydo Elis ar y fron, ac rydym yn sicr fod hynny wedi ei helpu i wella.

Pan oeddem yno, sylweddolom fod unedau fel hyn angen llawer iawn o arian, felly roedd fy nhad a minnau’n awyddus i godi cymaint ag y gallem – roedd ein rhan ni’n hawdd!

John Earnshaw
Gwynedd

Gosod her i’ch hun
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-15

Naw mlynedd yn ôl roeddwn yn lwcus iawn o gael y cynnig i fod yn feddyg ar daith elusen genedlaethol clefyd y siwgr i Kilimanjaro. Roeddwn yn eitha pryderus ar y dechrau am nad oeddwn i erioed wedi bod ar ‘wyliau grŵp’ a doeddwn i ddim yn awyddus iawn i rannu pabell na khasi gyda dieithryn am ddeg diwrnod ar lethrau mynydd anghysbell. Fodd bynnag, dyna un o brofiadau gorau a mwyaf cyffrous
fy ngyrfa.

Deuthum adref o Kili yn benderfynol o ddringo mynydd mawr arall; y tro hwn Aconcagua yn yr Ariannin. Mae’r mynydd yn 6962m o uchder a’r daith yn para
tair wythnos. Roedd paratoi’n feddyliol ac yn gorfforol yn angenrheidiol.

Roedd fy mhenaethiaid yn y gwaith yn awyddus i gefnogi fy nghais am gyfnod rhydd o’r gwaith gan fy mod wedi cynnig defnyddio’r daith i godi arian at Awyr Las. Dwi wedi derbyn cefnogaeth wych gan gorfforaeth Sanofi, cwmni fferyllol mawr sy’n cynhyrchu inswlin. Erbyn hyn dwi’n defnyddio Twitter – @AimHigh7000 (tua 7000' yw uchder Aconcagua) a dwi wedi mynd i’r byd blogio hefyd (aimhigh7000.wordpress.com).

Sefydlais Virginmoneygiving.com/SteveStanaway gan fod y wefan yma yn gadael i chi rannu arian rhwng faint bynnag o wahanol elusennau ag y dymunwch ac, wrth gwrs, mae’n codi gwerth cyfraniadau ‘rhoddion cymorth’ o 25% heb ddim ymdrech o gwbl.

Y cam nesaf oedd meddwl am ffyrdd o godi arian ar wahân i’r daith gerdded ei hun. Mae fy nghlwb drama leol wedi cymryd rhan erbyn hyn a bydd elw perfformiad tymor yr haf eleni yn mynd yn syth tuag at fy ymdrechion i godi arian. Mae pwyllgor dawns haf Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cytuno’n garedig i’m
cefnogi hefyd eleni.

Byddaf yn talu holl dreuliau personol y daith fy hun. Mae’n debyg y bydd cyfanswm y costau personol tua £4,500 a dim ond rhan ohono’n unig gaiff ei dalu’n ôl os y cyrhaeddaf fy nod o £10,000. Os gwelaf i fod fy nghleifion presennol a’m darpar gleifion a’u teuluoedd yn elwa o’r holl broses, bydd y cyfan yn werth yr holl ymdrech."

Steve Stanaway
Meddyg Ymgynghorol a chodwr arian

Gwneud rywbeth
gyda’ch teulu
gyda ni

Darllen mwy >

Trefnais noson elusennol at ymchwil canser y fron yng Ngogledd Cymru gan fod fy mam newydd orffen cael triniaeth ar ôl cael diagnosis o ganser y fron y llynedd.

Trefnodd Mam weithgareddau eraill i godi arian, a gyda’n gilydd, fe lwyddon ni i godi dros £4,000 at achosion sy’n agos at ein calonnau."

Laura Brewerton
Ymarferydd Cynorthwyol Nyrsio

Gwneud eich cymuned
leol yn rhan o’r ymdrechion
gyda ni

Darllen mwy >

"Mae cefnogi Awyr Las a chodi arian tuag at Uned Canser y Fron Ysbyty Glan Clwyd yn bwysig i mi gan fy mod wedi derbyn triniaeth yno fy hun ac mae gen i brofiad personol o’r gofal amhrisiadwy a’r gefnogaeth y mae’r Uned Canser y
Fron yn ei roi.

Penderfynais drefnu noson cabare gan godi dros ddwy fil o bunnoedd. Gyda chymorth a chefnogaeth fy nghymuned leol garedig cafodd pawb lond bol o
fwyd ac adloniant wych gydag amrywiaeth o berfformiadau."

Mary Jones
Codwr arian

Chwerthin
gyda ni

Darllen mwy >

Fel grŵp rydym ni’n trefnu cwis, bingo a diwrnod o hwyl unwaith y flwyddyn
a byddwn yn cyfrannu arian at ddwy elusen o’n dewis. Rydym yn hoffi dewis elusennau sy’n cynorthwyo pobl leol.

Roedd gennym gysylltiad personol ag Uned Seren Wib gan fod perthnasau
a chyfeillion wedi derbyn triniaethau yno.

Roedd un o’n haelodau mor ddiolchgar o’r gefnogaeth anhygoel, y gofal a charedigrwydd y staff pan oedd ei gŵr yn derbyn triniaeth nes inni benderfynu
ei bod hi’n bwysig inni ddod at ein gilydd i roi rhywbeth yn ôl."

Margaret Williams

Trefnu gweithgaredd noddedig
gyda ni

Darllen mwy >

Rwy’n trefnu taith feiciau noddedig i roi rhywbeth yn ôl i’r Uned Gofal Dwys i Fabanod, y Ganolfan Trin Canser a Ward y Plant yn Ysbyty Glan Clwyd.

Bu farw fy mab ar Ward y Plant 10 mlynedd yn ôl pan oedd yn 6 oed, ac mae fy mam wedi cael triniaeth yn y Ganolfan Trin Canser yn ddiweddar.

Mae arna i eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’r staff gwych sydd wedi darparu gofal o safon ragorol i fy nheulu a sawl teulu arall yng Ngogledd Cymru.

Peter Walker
Y Rhyl

Gwneud rywbeth mawr
gyda ni

Darllen mwy >

Fe wnes i godi arian gydag Awyr Las.

Fe wnes i eillio fy ngwallt hir melyn i gefnogi Uned Seren Wib Ysbyty Maelor oherwydd mae’n rhywbeth sy’n agos at fy nghalon.

Ceri Evans
Wrecsam

 

Canu a dawnsio
gyda ni

Darllen mwy >

fundraise-portrait-01

Rwyf wedi bod yn codi arian ers 1946. Rydym wedi dewis codi arian at achosion lleol fel bod ein cymunedau lleol yn cael budd uniongyrchol.

Rydym wedi codi arian at Ysbyty Penrhos Stanley a Ward Alaw yn Ysbyty Gwynedd ac yn fwy diweddar, wedi codi arian yn benodol i gyfrannu at Laser newydd ar gyfer cleifion Clust, Trwyn a’r Gwddf.

Gan fy mod i wedi treulio llawer o amser yn yr ysbyty fy hun, ac yn ystod diagnosis fy ngŵr o ganser ar y gwddf, rwy’n teimlo ei bod yn bwysig iawn ein bod yn rhoi rhywbeth yn ôl.

Mary Parry, MBE
Caergybi

Trefnu digwyddiad
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-16

Penderfynais godi arian at elusen drwy drefnu cyngerdd Teyrnged i Elvis a raffl. Gyda chefnogaeth hael cwmnïau a chymunedau lleol codwyd dros £900.

Penderfynais rannu’r arian rhwng Uned Seren Wib a Hosbis Tŷ’r Eos gan fy mod wedi cael profiad personol yn y ddau le yn ystod y tair blynedd diwethaf ond dwi wedi gwella erbyn hyn, diolch byth.

Roedd nyrsys a staff Seren Wib yn hynod gefnogol, llawen a phositif, yn gwneud
imi deimlo’n gyffyrddus yn syth a minnau’n mynd drwy gyfnod anodd iawn, felly roeddwn i eisiau codi arian i roi rhywbeth yn ôl.

Teresa Williams
Wrecsam