Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Codi Arian > Sut mae codi arian yn gwneud gwahaniaeth

Cael hwyl gyda ni

Dathlu
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Mynd yr ail filltir
gyda ni

Sut mae codi arian yn gwneud gwahaniaeth

Gydag Awyr Las byddwch yn llonni diwrnod y cleifion ac yn gwneud y profiad o fod yn yr ysbyty ac o ddychwelyd adref ychydig bach
yn well. Gyda ni, bydd eich cefnogaeth chi uwchlaw yr hyn y gall y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol ei gynnig.

Mae eich rhoddion yn cyfrannu tuag at
bethau ychwanegol bach a mawr sy’n
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i
gleifion yng Ngogledd Cymru.

Darllen mwy >
Dyma enghreifftiau gwych o sut mae rhoddion wedi bod o gymorth i gleifion ledled Gogledd Cymru:

£1 — Te a choffi i gleifion a pherthnasau sy’n cael triniaethau cemotherapi, radiotherapi
neu ddialysis

£5 — Teisen ben-blwydd i gleifion sy’n
cael gofal hirdymor yn yr ysbyty

£15 — Papurau newydd i gleifion mewn
Uned Triniaeth Ddyddiol

£20 — Teganau i wardiau plant ac
adrannau cleifion allanol

£100 — Llety dros nos er mwyn i
berthnasau fedru bod yn ymyl y claf

£500 — Teledu i adlonni cleifion yn yr ysbytai

£750 — Cardiau ac offer i gefnogi plant
ac oedolion sydd ag anghenion cyfathrebu, lleferydd ac iaith

£1,000 — Dodrefn cyffyrddus a deunyddiau i adnewyddu a sirioli ystafell amlbwrpas ar
gyfer teuluoedd

£2,000 — 12 sesiwn ganu wythnosol i bobl sy’n dioddef o ddementia a’u gofalwyr, i hyrwyddo lles a iechyd

£5,000 — Hyfforddiant Gofal Newydd-anedig pwrpasol i nyrsys yr Uned Gofal Arbennig
i Fabanod

£10,000 — Rhaglenni Celf, Iechyd a Lles i gleifion sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl

£100,000 — Y driniaeth laser ddiweddaraf ar gyfer cleifion llawdriniaethau llygaid megis pilen ar lygad (cataract)

£150,000 — Ailwampio ward drwy osod dodrefn, offer a chyfleusterau llachar, gwell
ar gyfer cleifion a’u teuluoedd

£250,000 — Rhaglenni ymchwil canser wedi
eu sefydlu yng Ngogledd Cymru

Darllen mwy >

Mae eich rhoddion yn cefnogi achosion sy’n agos iawn at ein calon. Gyda ni.

Rydym yn gwneud yn fawr o bob rhodd. Byddwn yn cadw costau’n isel yn fwriadol er mwyn i gleifion Gogledd Cymru gael y gorau o’ch cefnogaeth hael. Mae 90c o bob punt sy’n cael ei rhoi yn mynd yn syth tuag at y rhaglenni sy’n helpu cleifion yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys rhaglenni ymchwil a chelf, offer a gwelliannau i wardiau.

Mae llai na 10c o bob punt sy’n cael ei rhoi yn cael eu gwario ar gefnogaeth,
codi ymwybyddiaeth, rheolaeth a threfnu i godi arian yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am resymau pobl dros ddewis codi arian at wahanol adrannau a sut mae rhoddion yn gwneud gwahaniaeth, os gwelwch yn dda
ewch i mae rhoddion yn gwneud gwahaniaeth.

 

Darllen mwy >