Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395

Cael hwyl gyda ni

Dathlu
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Mynd yr ail filltir
gyda ni

Pam codi arian?

Efallai y byddwch yn dewis codi arian am lawer o wahanol resymau. Efallai eich bod am wneud gwahaniaeth nawr i wella gofal iechyd eich teulu a’ch cyfeillion yn y dyfodol. Neu efallai eich bod yn dymuno diolch i’r staff gwych sydd wedi gofalu amdanoch, neu godi arian gyda theulu a ffrindiau er cof am rywun oedd yn annwyl i chi.

Y llynedd bu dros 4,200 o bobl a sefydliadau hael yn codi arian ar gyfer Awyr Las er mwyn gwneud gwahaniaeth i gleifion a’u teuluoedd.

Dewisodd yr holl bobl hynny gefnogi cleifion mewn gwahanol ardaloedd ac am resymau gwahanol, ond gyda’i gilydd casglwyd cyfanswm o £2 filiwn i wella cleifion ac i
lonni ysbytai Gogledd Cymru.

Darllen mwy >

Cofiwch
rywun annwyl
gyda ni

Darllen mwy >

Erbyn 2050 bydd 100 miliwn o bobl â dementia yn y byd. Eisoes, pobl dros 65 oed sydd mewn dau draean o welyau ysbytai, ac mae gan draean o’r grŵp hwn ddementia. Ystadegau brawychus.

Ond nid dim ond ystadegyn oedd fy Mamgu. Roedd yn berson hyfryd, a oedd yn cael ei charu. Wedi byw gyda hi am lawer o flynyddoedd, roedd yn boenus ei gweld yn brwydro â dementia. Rwyf eisiau gwneud yn siŵr fod pobl â dementia yn cael y gofal gorau yn y lleoliadau mwyaf addas, dyna pam fy mod yn cefnogi Awyr Las.

Gydag Awyr Las, gallaf wella bywyd i bobl â dementia a’u gofalwyr – dyna rywbeth sy’n agos iawn at fy nghalon.

Huw Thomas
Rhuthun

Dywedwch diolch
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-17

Mi wnes i godi arian drwy Awyr Las i gefnogi Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd. Roeddwn i eisiau diolch i’r ysbyty am eu gofal caredig o Elen – mam fy merch –
a’r teulu mewn cyfnod trawmatig iawn tra oedd Elen gyda ni yn glaf.

Roedden nhw’n hynod garedig, yn ofalus iawn ac yn llawn cydymdeimlad. Fe wnaethon nhw i’r teulu deimlo’n fwy cyffyrddus, diolch i’r holl gyfleusterau a gynigiwyd iddyn nhw yn ystod cyfnod mor anodd.

Hefyd, fe hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi’n cefnogi ni ar hyd y daith ac am
yr holl haelioni a fydd yn gymorth i ni roi rhywbeth yn ôl.

Rob Boyns
Rhuthun

Gwnewch wahaniaeth i’r bobl
yr ydych eisiau gofalu amdanynt
gyda ni

Darllen mwy >

"Mae’n wych bod pobl leol yn gallu cefnogi ysbytai lleol a gwybod bod eu cefnogaeth yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion lleol."

Nathan Black
Cynorthwyydd Domestig

Helpwch bobl sydd angen
cefnogaeth ychwanegol
gyda ni

Darllen mwy >

Dwi’n meddwl ei bod hi’n bwysig fod pobl yn cefnogi’r ysbytai drwy godi arian oherwydd fe allai eich plentyn, ŵyr neu wyres, nai neu nith gael eu taro’n wael yn sydyn a gorfod mynd i Ward y Plant.

Dwi ddim yn meddwl fod pobl yn sylweddoli pa mor lwcus ydyn nhw tan eu
bod nhw yn y sefyllfa honno.

Mam Saskia
Ward y Plant, Ysbyty Glan Clwyd

Rhowch rywbeth yn ôl
gyda ni

Darllen mwy >

Mae ein mab 7 oed, Daniel, wedi bod yn iach a bywiog iawn erioed ond yn ystod y Nadolig fe gafodd ei daro’n wael iawn. Treuliodd rai misoedd yn Ward y Plant gyda strep ymledol grŵp A.

Dwi’n gwerthu crefftau gwaith llaw i godi arian am ein bod ni’n meddwl ei bod hi’n bwysig rhoi rhywbeth yn ôl i’r staff a oedd yn hollol wych yn ystod cyfnod Daniel yn yr ysbyty.

Mae Daniel wedi gwella’n llwyr rŵan ac o edrych arno fo’n neidio o gwmpas y lle, fyddech chi byth yn credu ei fod wedi bod mor sâl!

Sian Jones
Mam cyn-glaf

Dangoswch eich
gwerthfawrogiad
gyda ni

Darllen mwy >

quotes-18

Roedd gan fy nain lymffoma, ac roedd yn glaf ar Ward Alaw. Cafodd gyffur treial a chafodd iachâd mewn 4 wythnos. Heb y cyffur hwn, byddai wedi gorfod cael mwy o gemotherapi, a fyddai’n boenus, ac ni fyddai wedi gwella mor sydyn.

Bleddyn Humphreys
Gwyddonydd Biofeddygol yn YGC

Bydd eich teulu a’ch cyfeillion
yn elwa o’ch cefnogaeth
gyda ni

Darllen mwy >

Rydw i’n credu fod staff gofal iechyd yng Ngogledd Cymru yn darparu gofal gwych, ond rwy’n credu y gallai ein hysbytai fod yn fwy deniadol, yn fwy urddasol, gyda gwell offer.

Mae adroddiad yr Adran Iechyd, ‘Dying for Change’ yn rhagfynegi y bydd 65% o bobl yn marw yn yr ysbyty erbyn 2030. Rwy’n cefnogi Awyr Las oherwydd rwyf eisiau gwneud yn siwr, os byddaf i a’m teulu a’m ffrindiau yn y 65% yna, bod gennym fynediad at amgylchedd urddasol a chyfforddus yn yr ysbyty.

David Williams
un sy’n codi arian