Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Codi Arian > Gwnewch y peth yn iawn

Cael hwyl gyda ni

Dathlu
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Mynd yr ail filltir
gyda ni

Gwnewch y peth yn iawn.

Rydym ni yma er mwyn i chi gael y gorau
o’ch ymdrechion i godi arian.

Os hoffech chi godi arian i gefnogi cleifion
yn y gymuned neu mewn ysbytai yng Ngogledd Cymru, cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Codi Arian os gwelwch yn dda. Gallwn ni roi pob caniatâd a chymorth y bydd arnoch chi eu hangen cyn dechrau.

Darllen mwy >

Byddwch yn ddiogel
gyda ni

Darllen mwy >

Rydym yn falch iawn eich bod eisiau codi arian gydag Awyr Las ac eisiau eich helpu cymaint ag y gallwn, ond ni all yr elusen gymryd cyfrifoldeb am eich digwyddiad codi arian nac unrhyw un sy’n cymryd rhan ynddo.

Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu pob yswiriant a thrwydded angenrheidiol a gwneud yn siwr eu bod yn eu lle cyn eich digwyddiad.

Gofynnwch i ffrindiau eich helpu i wneud eich asesiad risg syml eich hun i wneud yn siwr bod eich digwyddiad yn cael ei drefnu’n ddiogel ac effeithlon.

Kirsty Thomson
Pennaeth Codi Arian, Awyr Las

Cynllunio ymlaen
gyda ni

Darllen mwy >

"Mae rhai gweithgareddau’n gallu bod mor ddrud nes ei bod yn anodd codi arian ynddynt. Dylech anelu at godi o leiaf deirgwaith yn fwy na’r hyn rydych yn ei wario.
Os nad ydych yn siwr sut i gynllunio’ch cyllideb, cysylltwch â ni, mae’n bosibl y gallwn helpu."

Cath More
Cydlynydd Codi Arian yn y Gymuned, Awyr Las

Gwnewch yn siŵr beth
fydd arnoch chi ei angen
gyda ni

Darllen mwy >

Dwi’n gwybod bod ein rhoddion ariannol hael yn gwneud gwahaniaeth mawr. Mae cynllunio yn gwneud gwahaniaeth hefyd. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi
cael yr yswiriant a’r trwyddedau angenrheidiol a bod yr holl asesiadau risg wedi
eu gwneud.

Cofiwch, nid yr elusen sy’n gyfrifol am eich gweithgareddau. Ond os nad ydych yn siŵr iawn beth fydd arnoch chi ei angen, cysylltwch â Thîm Cefnogi Codi Arian Awyr Las sy’n gallu rhoi cyngor i chi. Maen nhw’n rhai da iawn am helpu.

Lucas Evans
Codwr arian

Byddwch yn gyfreithlon
gyda ni

Darllen mwy >

Pan fyddwch yn codi arian er budd Awyr Las, mae yna rai materion cyfreithiol a rheoliadau y mae’n rhaid i chi gadw atynt. Mae’r rhain yn eich diogelu chi fel un sy’n codi arian, eich cefnogwyr a’r elusen.

Os nad ydych yn siwr beth sy’n rhaid i chi ei wneud, rhowch alwad i ni.

Patrick Roberts
Cynorthwyydd Gofal Rhoddwyr, Awyr Las