Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Amdanom Ni > Wrth galon Awyr Las

Yr elusen ar gyfer gofal iechyd gwell yng
Ngogledd Cymru

Ymuno gyda’n gilydd

Bod yn bositif
gyda ni

Dyfodol gwell
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Wrth galon Awyr Las

Ein gweledigaeth yw i bawb yng Ngogledd Cymru dderbyn gofal iechyd o’r radd flaenaf.

Gyda ni, gall cefnogwyr a chymwynaswyr oleuo dyddiau cleifion mewn ysbytai a chymunedau ledled Gogledd Cymru.

Byddwn yn gwneud hyn hyd nes byddwn yn gallu sicrhau bod pawb yn y rhanbarth yn derbyn y gofal a’r driniaeth gorau posibl.

Darllen mwy >

Ein pwrpas

Darllen mwy >

Ein pwrpas yw dod â phobl at ei gilydd i ddarparu cefnogaeth ardderchog fel y byddwn – gyda’n gilydd – yn gallu darparu gofal iechyd o’r radd flaenaf i bawb yng Ngogledd Cymru.

Ein gwerthoedd

Darllen mwy >

Ein gwerthoedd mae’r rhain yn syml:

Bod yn Real: Gadewch i ni roi cefnogaeth real a nerthol a chael y gymuned
gyfan i weithio tuag at wneud gwahaniaeth go iawn.
Bod yn Bositif:  Gadewch i ni gyfathrebu yn bositif er mwyn gwneud i bethau
da ddigwydd.
Gweithio Gyda’n Gilydd: Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i wella iechyd,
gofal a lles

Mae gwaith Awyr Las yn driphlyg ac mae cleifion, cefnogwyr a chymwynaswyr
yn bwysig ym mhob un o’r tair rhan:

— Gyda’n gilydd gallwn adnabod y problemau allweddol y mae cleifion
a’u teuluoedd yn eu wynebu yng Ngogledd Cymru
— Byddwn yn codi arian
— A byddwn yn ariannu’r newidiadau sydd eu hangen er mwyn gwneud dyddiau cleifion ledled Gogledd Cymru yn fwy llon a diddorol.

Gallwch chi
wneud gwahaniaeth
gyda ni

Darllen mwy >

Yn 2011-12 dyrannwyd dros £3 miliwn o arian mewn grantiau drwy’r elusen er
mwyn cefnogi cleifion a’u teuluoedd ar draws Gogledd Cymru.

Cefnogodd y grantiau hyn ystod o brosiectau a lleoliadau gan gynnwys ailwampio wardiau, ymchwil canser, rhaglenni Celf mewn Iechyd a Lles, cyfarpar mwyaf modern gan gynnwys offer laser, a hyfforddiant gofal dementia ar gyfer nyrsys.

Mae pobl yn
dod at ei gilydd
gyda ni

Darllen mwy >

Yn ystod 2012-13 cyfrannodd dros 4,200 o bobl a sefydliadau hael gyfanswm o bron £2 miliwn tuag at wella cleifion ac i wneud ysbytai ledled Gogledd Cymru yn fwy bywiog a deniadol.

Mae pob
ceiniog yn cyfrif
gyda ni

Darllen mwy >

Gyda ni, bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth i gleifion a’u teuluoedd yng Ngogledd Cymru: gall £1 dalu am dê a choffi i gleifion a pherthnasau sydd yn mynychu ysbyty i dderbyn triniaeth cemotherapi, radiotherapi neu ddeialasis; gall £100 dalu am lety dros nos er mwyn i deulu gael bod yn agos at glaf; gall £2,000 dalu am 12 o sesiynau canu wythnosol i bobl gyda dementia a’u gofalwyr er mwyn hyrwyddo iechyd a lles.