Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Amdanom Ni > Pwy sy’n ymwneud ag Awyr Las?

Yr elusen ar gyfer gofal iechyd gwell yng
Ngogledd Cymru

Ymuno gyda’n gilydd

Bod yn bositif
gyda ni

Dyfodol gwell
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Pwy sy’n ymwneud ag Awyr Las?

Mae miloedd o bobl yn rhan o Awyr Las: llawer gormod i’w henwi fesul un!

Mae’r elusen hwn ar gyfer pob un o’r 675,000+ o bobl sydd yn elwa o wasanaethau gofal iechyd ar draws Gogledd Cymru, ac y mae’n arbennig o bwysig i’r 16,000+ o  staff cefnogi gofal iechyd ledled Gogledd Cymru sydd yn gofalu am y cleifion ac hefyd y teuluoedd sydd yn elwa oddi wrth yr elusen.

Kirsty, Cath a Patrick yw eich Tîm Cefnogi Codi Arian. Atom ni y byddwch yn dod os byddwch yn ffonio neu yn ebostio’r elusen.

Darllen mwy >

Tîm Cefnogi Codi Arian

Darllen mwy >

Kirsty

Yn 2009 bûm yn ddifrifol wael a chefais ofal gan y tîm mwyaf ardderchog o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Ysbyty Gwynedd. Wedi i mi ddod adref roeddwn eisiau dangos fy ngwerthfawrogiad o’r bobl rhyfeddol hyn oedd yn edrych ar fy ôl yn yr ysbyty - roeddwn am wneud yn siŵr bod pawb yn derbyn y gofal gwych a dderbyniais i. Ar y pryd, nid oeddwn yn sylweddoli bod gan yr ysbyty elusen, ac nid oeddwn yn gallu rhoi yn ôl fel y buaswn yn dymuno.

Pan glywais am yr elusen roeddwn am fod yn rhan ohono. Rwyf yn hoffi’r syniad y gall pobl, trwy Awyr Las, ddatgan eu diolch i’r staff gofal iechyd ffantastig sydd ar gael yng Ngogledd Cymru; gwneud profiadau cleifion mewn ysbytai a gofal iechyd gymaint yn well; gwella cyfleusterau a chyfarpar er budd eu cymunedau eu hunain; ac yn y diwedd helpu i wneud Gogledd Cymru yn ardal fwy bywiog, cryf ac iach.

Fe ymunais â’r Tîm Cefnogi Codi Arian am fy mod eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod sut y gallant wneud gwir wahaniaeth i gleifion yng Ngogledd Cymru. Rwyf yn cefnogi’r elusen am fy mod eisiau i’m mab a’i holl ffrindiau dderbyn y
gofal eithriadol hwn."

Kirsty Thomson
Pennaeth Codi Arian, Awyr Las

 

Cath

"Rwy’n cael fy syfrdanu bob dydd gan y teimlad cynnes a gaf wrth siarad â’r bobl ysbrydoledig hynny sydd ond yn dymuno rhoi rhywbeth yn ôl oherwydd y gofal ardderchog y maent wedi’i gael gan ein timau iechyd ar draws Gogledd Cymru
ac mae'n dangos pa mor lwcus ydym i gael cefnogaeth mor wych oddi wrth
y gymuned.

Mae Awyr Las yn fy ngalluogi i gefnogi codwyr arian, rhoddwyr, staff gofal iechyd a chymunedau ar draws Gogledd Cymru i gymryd rhan mewn sialensiau neu wrth drefnu eu digwyddiadau codi arian eu hunain i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ysbytai a gwasanaethau gofal iechyd ar draws Gogledd Cymru. Pan ddaw hi’n fater o godi arian mae unrhywbeth yn bosib a'r peth mwyaf pwysig i mi yw gwneud yn siŵr y gallwn ni i gyd wneud hynny gyda gwên ar ein hwynebau a phrofiad hwyliog a chyfeillgar yn ein meddyliau. Rwy’n cydnabod y pwysigrwydd o ddod
â phobl at ei gilydd i greu gofal iechyd mwy disglair a gwell ar gyfer
Gogledd Cymru."

Cath More
Cynlynydd Codi Arian Cymunedol, Awyr Las

 

Patrick

Rwy’n falch o gael bod yn rhan o Awyr Las gan fy mod yn sylweddoli bod gofal eithriadol angen cefnogaeth eithriadol.

Bydd bron bawb sy’n byw yng Ngogledd Cymru wedi eu cyffwrdd rywdro gan y gofal ardderchog a ddarperir gan staff y GIG. Mae Awyr Las yn ei gwneud yn bosibl i bobl roi rhywbeth yn ôl i’r gwasanaethau gofal iechyd lleol y maent yn eu gwerthfawrogi, gan wneud ysbytai a chanolfannau   gofal iechyd yn fwy bywiog
a braf er budd y bobl leol.

Y peth da ynghylch Awyr Las yw y gall rhoddwyr a gwirfoddolwyr sy’n codi arian ddewis a chefnogi unrhyw un o’r 290+ cronfa. Golyga hyn bod eu rhoddion hael yn gallu helpu achosion penodol a’r rhai sydd agosaf at eu calonnau.

Patrick Roberts
Gofalwr am Roddwyr, Awyr Las

Noddwyr

Darllen mwy >

Rhun ap Iorwerth,
Newyddiadurwr a Darlledwr 

Mae pob un ohonom angen gofal y gwasanaeth iechyd ar ryw ben. Dyna pam fy mod yn hapus iawn i gefnogi gwaith Awyr Las - elusen lleol i Ogledd Cymru sydd yn ceisio gwella'r gofal a'r profiad i gleifion ar draws y gogledd.

Pan mae pobl yn rhoi i elusen, maent angen gwybod bod yr arian yn cael ei wario'n dda, a nod Awyr Las yw sicrhau bod pob punt sy'n cael ei roi yn gwneud gwir wahaniaeth i'r rheiny sydd ag anghenion iechyd yn ein cymunedau ni.

 

Y Gwir Barchedig Ddr Barry Morgan,
Archesgob Cymru ac Esgob Llandaf 

“Mae Awyr Las yn bodoli i ddarparu cyfleusterau mewn ysbytai sy’n mynd y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu. Wardiau’n cael eu hailwampio, ymchwil canser yn cael ei ymestyn, a rhaglenni celf mewn iechyd  a lles yw dim ond rhai o’r pethau mae’r elusen yn ei alluogi ar draws Gogledd Cymru.

Mae cefnogi’r elusen hon yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl gyffredin pan fydd arnynt ei angen fwyaf – pan fyddant yn wael a bregus.”

 

Yr Athro B.K.Bhowmick OBE DL MD FRCP,
Cyn Feddyg Ymgynghorol 

Ar ôl treulio bron 40 mlynedd yn y GIG, mewn nifer o swyddi gan gynnwys Cyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Gofal i’r Henoed yn Ysbyty Glan Clwyd, rwyf yn gwybod mor ardderchog yw’r GIG. Rwyf hefyd yn gwybod cymaint o wahaniaeth y mae rhoddion yn ei wneud i ysbytai a gwasanaethau gofal iechyd. Rwyf wedi gweld drosof fy hun y gwaith eithriadol y mae cymwynaswyr wedi ei wneud – ac yn parhau i’w wneud – i wella amgylchedd ysbytai a gwasanaethau gofal iechyd.

Trwy gyfrwng Awyr Las gall cymwynaswyr a chasglwyr arian weithiau wella, weithiau foderneiddio ac weithiau newid gwasanaethau’r GIG er mwyn cynyddu i’r eithaf wellhad, cysur a lles y cleifion. Yn fwy na dim, rwyf yn hoffi’r ffaith y gall rhoddwyr – trwy Awyr Las – gynnig cefnogaeth i gleifion mewn ysbytai ac yn y gymuned.

Awyr Las yw eich elusen chi o safbwynt eich iechyd yn awr ac yn y dyfodol.
Byddwch cystal â chefnogi cleifion yng Ngogledd Cymru trwy gefnogi Awyr Las.