Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Amdanom Ni > Pam bod Awyr Las yn bodoli?

Yr elusen ar gyfer gofal iechyd gwell yng
Ngogledd Cymru

Ymuno gyda’n gilydd

Bod yn bositif
gyda ni

Dyfodol gwell
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Pam bod Awyr Las yn bodoli?

Pam bod angen i Awyr Las fodoli? Oherwydd bod gofal eithriadol angen cefnogaeth eithriadol.

Mae gan Ogledd Cymru rwydwaith ardderchog o weithwyr proffesiynol ac ymroddedig a thimau gofal iechyd i’w cefnogi a gyda’i gilydd maent yn gwneud gwyrthiau. Mae’r GIG yn rhywbeth i fod yn falch ohono a’i ddathlu.

Darllen mwy >

Yng Ngogledd Cymru, mae dyngarwyr a phobl elusengar erioed wedi cefnogi ysbytai, hyd yn oed wedi i’r GIG gael ei sefydlu, ac mae’r cyfraniad a wnaed ganddynt wedi bod yn hanfodol ar gyfer darparu gofal o’r radd flaenaf dros
y blynyddoedd.

Mae angen dybryd am eich cefnogaeth chi o hyd a chaiff ei werthfawrogi’n fawr gan bawb sydd yn elwa ohono.

Hanes cleifion sy’n egluro orau sut bod eich cefnogaeth mor bwysig, ond cymerwch olwg ar yr hyn mae rhai o staff gofal iechyd yng Ngogledd Cymru yn ei ddweud yn  ‘Rhoddwyr yn gwneud Gwahaniaeth’.

Darllen mwy >
Mae’r rhain yn tanlinellu pam bod cefnogaeth ychwanegol i gleifion – trwy gyfrwng therapi, ymchwil a phrosiectau arbennig yn ogystal ag offer ac adnoddau newydd – mor bwysig:

Mae graddfeydd canser yn dal i gynyddu yng Ngogledd Cymru oherwydd ystod eang o ffactorau gan gynnwys y ffaith bod y boblogaeth yn parhau i heneiddio. Amcangyfrifir bod 1 o bob 3 o bobl Cymru yn debygol o ganfod eu bod yn dioddef o ryw fath o ganser cyn cyrraedd 75 mlwydd oed.

Bydd 50% o’r plant sydd ag anghenion lleferydd, iaith neu gyfathrebu yn datblygu anawsterau ymddygiad.

Ledled y byd, iselder yw prif achos
anabledd a dyna fydd y prif faich ar ofal iechyd erbyn 2020.

Mae graddfa hunan niweidio mewn pobl ifanc wedi dyblu yn ddiweddar a hunanladdiad yw’r rheswm mwyaf cyffredin dros farwolaeth ymysg pobl ifanc.

Rhagwelir y bydd nifer y bobl dros 65 oed yng Ngogledd Cymru yn cynyddu 60% rhwng 2008 a 2033.

Yng Ngogledd Cymru amcangyfrifir bod 20,400 o bobl gyda dementia, ac erbyn 2021 bydd y nifer wedi cynyddu 26%.

Mae 380 o brosiectau ymchwil yn weithredol ar hyn o bryd mewn ysbytai ac mewn sefydliadau cymunedol dros Ogledd Cymru.

Darllen mwy >