Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Amdanom Ni > Pam ‘Awyr Las’?

Yr elusen ar gyfer gofal iechyd gwell yng
Ngogledd Cymru

Ymuno gyda’n gilydd

Bod yn bositif
gyda ni

Dyfodol gwell
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Pam ‘Awyr Las’?

Bu dros 1,000 o gleifion, rhoddwyr, codwyr arian, myfyrwyr, pobl busnes, staff gofal iechyd, cynrychiolwyr o wahanol elusennau
ac eraill yn ein helpu i ddewis enw ar gyfer
yr elusen.

Darllen mwy >
Wedi holi mewn grwpiau ffocws, cyfarfodydd un i un a holiaduron, penderfynwyd y dylai’r enw adlewyrchu’r ffaith:

Bod yr elusen yn rhoi gwedd mwy siriol i ysbytai, er enghraifft trwy brosiectau celf
a gwelliannau cyfalaf.

Bod yr elusen yn gwneud i gleifion deimlo’n
fwy hyderus gyda staff gofal iechyd wedi eu hyfforddi’n briodol ac yn defnyddio’r cyfarpar mwyaf modern.

Bod yr elusen yn dod â phobl at ei gilydd trwy roi cyfle i gleifion a’u teuluoedd dalu’n ôl i’r staff sydd wedi eu cefnogi drwy gyfnodau anodd; gall ffrindiau a theuluoedd ddod at ei gilydd i godi arian fel modd o ddangos eu gwerthfawrogiad am y gofal ardderchog a gawsant; a gall cleifion a staff gofal iechyd gyda’i gilydd lunio cyfeiriad a blaenoriaethau’r elusen.

Bod yr elusen yn gwella profiadau cleifion ac amgylchedd yr ysbyty trwy ddarparu’r ‘pethau bach ychwanegol’ sydd y tu draw a thu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu.

Bod yr elusen yn gallu gwneud gwahaniaeth pendant a phositif i bobl ar draws Gogledd Cymru.

Bod yr elusen yn ei gwneud yn bosibl i bawb yng Ngogledd Cymru elwa oddi wrth ei gwaith.

Bod yr elusen yn gwneud gwaith nad oes terfyn arno. Ledled Gogledd Cymru, bydd angen bob amser am wella iechyd, gofal a lles.

Darllen mwy >

Dewiswyd ‘Awyr Las’ allan o 250 o enwau am ei fod yn crynhoi pwrpas yr elusen: goleuach a gwell; Gall pawb ei fwynhau gyda’i gilydd; mae’n mynd ymhellach na’r hyn y gall y GIG ei ddarparu; mae’n bositif; nid oes terfyn ar yr hyn y gellir ei gyflawni  trwy’r elusen.

Mae rhai pobl wedi nodi bod  ‘meddwl Awyr Las’ yn rhan o’r elusen; mae codwyr arian yn meddwl am syniadau newydd a gwahanol ar gyfer codi arian ac mae staff gofal iechyd a chleifion yn awgrymu dulliau newydd o ofalu a chynllunio gwell triniaeth, yna mae’r elusen yn  darparu’r arian ar gyfer eu gwireddu.

Darllen mwy >