Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Amdanom Ni > Elusennau eraill sy’n cefnogi cleifion yng Ngogledd Cymru

Yr elusen ar gyfer gofal iechyd gwell yng
Ngogledd Cymru

Ymuno gyda’n gilydd

Bod yn bositif
gyda ni

Dyfodol gwell
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Elusennau eraill sy’n cefnogi cleifion yng Ngogledd Cymru.

Mae yna elusennau ardderchog eraill yn gweithio’n ddiflino er mwyn helpu cleifion
yng Ngogledd Cymru.

Darllen mwy >

Fel Rheolwr Cysylltiadau i’r GIG yng Ngogledd Cymru, rwyf yn darparu cymorth
a chefnogaeth i grwpiau sydd yn gweithio mewn partneriaeth gydag ysbytai a gwasanaethau gofal iechyd ar draws  Gogledd Cymru, er enghraifft yr RVS a’r Cymdeithasau Cyfeillion.

Ar y funud mae bron 80 o grwpiau yn gweithio gyda chleifion a staff gofal iechyd
ar draws Gogledd Cymru. Rwyf i yma i drafod y cwestiynau a’r syniadau sydd gan y grwpiau hyn, cysylltu gyda’r bobl iawn er mwyn gwneud yn siŵr bod y gwaith yn cael ei gwblhau, a rhannu ymarfer gorau fel y gallwn weithio gyda’n gilydd a gwella gofal iechyd i bawb yng Ngogledd Cymru.

Ray Pritchard
Rheolwr Cysylltiadau

Darllen mwy >
Mae Ray Pritchard, Rheolwr Cysylltiadau, wedi ei leoli yn Ysbyty Gwynedd, ond yn gweithio gyda nifer o grwpiau mewn ysbytai ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys:

Y Robins: Gwirfoddolwyr mewn clinigau a wardiau yn Ysbytai Glan Clwyd, Bae Colwyn, Abergele, Rhuthun, Dinbych, Llandudno a Chanolfan Iechyd Prestatyn

Y Robins yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Y Grŵp Cysylltu

Grŵp Gwybodaeth i Gleifion

Gwirfoddolwyr a chymorthyddion
y Gwasanaethau Caplaniaeth

PALS – gwirfoddolwyr yn Tŷ Croeso

Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru – myfyrwyr Coleg Llandrillo sy’n ymweld ac yn gwirfoddoli i helpu cleifion i drin eu hewinedd
a rhoi colur

Ysbyty Gymunedol yr Wyddgrug – gwirfoddolwyr o’r Clwb Blodau a Garddio

Gwasanaeth Ymweliadau Cartref
Adran Awdioleg Ysbyty Glan Clwyd

Gwasanaeth Cyfeillio Adran Arennol
Ysbyty Gwynedd

Champs, Ysbyty Glan Clwyd, sydd yn cynnig cefnogaeth i gleifion canser, haematoleg
a myeloma

Treasure Chest, grŵp cefnogi canser y
fron yn Ysbyty Glan Clwyd

Apêl Canser Ron & Margaret Smith

Gwirfoddolwyr Stadau Ysbyty Gwynedd

Cyfeillion Gofal Arennol Ysbyty Glan Clwyd

Darllen mwy >
Mae Ray yn gweithio gyda nifer o grwpiau eraill sydd yn cefnogi cleifion a gwasanaethau gofal iechyd, yn cynnwys:

RVS: Gwirfoddolwyr yn Ysbytai Gwynedd, Glan Clwyd, Llandudno, Penrhos Stanley, Alltwen, a Bae Colwyn

Y Groes Goch Brydeinig

Radio Ysbyty Gwynedd

Radio Glan Clwyd

Radio Ysbyty Maelor

Ymddiriedolaeth Chrysalis Gogledd Cymru

Grŵp Cefnogi Canser Prostad Gogledd Cymru

Grŵp codi Arian Uned Canser a
Haematoleg Ward Alaw

Gwasanaethau Gwrando Acorn Maelor

Cymdeithion Da, cymorth yn Ysbyty
Gymunedol Treffynnon a Fflint

Cynllun Car Gwirfoddol Estuary

Gwirfoddolwyr Ysbyty Gymunedol
Glannau Dyfrdwy

Kindness in Mind, grŵp cefnogi iechyd
meddwl yn Llwyn y Groes

Gwasanaethau Gwirfoddol Maelor

Cymdeithas Alzheimer’s

MIND

Gwybodaeth i Gleifion Canser Macmillan

In Contact, gwasanaeth ymataliaeth yn
Ysbyty Frenhinol Alexandra

Grŵp Cefnogi Clefyd y Siwgr mewn Oedolion yng Ngogledd Clwyd

Cuddles, cefnogaeth Uned Gofal Arbennig
yn Ysbyty Glan Clwyd

Breathe Easy, cefnogaeth resbiradol
Ysbyty Glan Clwyd

Grŵp Laryngectomy, grŵp cefnogi Adran Clust, Trwyn  a Gwddf yn
Ysbyty Glan Clwyd

Hearing Aid, cefnogi awdioleg yn Ysbyty Glan Clwyd.

Diabetes UK Grŵp Cefnogi Gogledd Clwyd

Cherish, Grŵp cefnogi rhieni Maelor Wrecsam

Apêl Canser Shooting Star

Apêl Canser Frank Wingett

Apêl Canser Gwynn Jones

Cronfa Lliniaru Haematoleg a Chanser Gwynedd

Stomawise, Grŵp Cyfeillion Ostomi Maelor

GUTSY, canser y gwddf a’r stumog

Grŵp Cefnogi Canser Bangor a Môn

Grŵp Cefnogi Lymffoedema Wrecsam

Darllen mwy >
Mae Ray yn gweithio gyda Chymdeithasau Cyfeillion ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys:

Cymdeithasau Cyfeillion Glan Clwyd

Cymdeithasau Cyfeillion Maelor Wrecsam

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Gwynedd

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Alltwen

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Bryn Beryl

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Dolgellau

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Eryri

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Cefni

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Ffestiniog

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty
Frenhinol Alexandra

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Rhuthun

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty
Gymunedol Prestatyn

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty Bae Colwyn

Cymdeithasau Cyfeillion Inffirmari Dinbych

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty
Gymunedol Y Waen

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty
Gymunedol Glannau Dyfrdwy

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty
Gymunedol Treffynnon

Cymdeithasau Cyfeillion Ysbyty
Gymunedol Yr Wyddgrug

Cymdeithasau Cyfeillion Bala

Darllen mwy >
Mae Ray yn gweithio gyda grwpiau cefnogi ledled Gogledd Cymru, yn cynnwys:

Gwasanaeth Gwirfoddol Maelor

Cronfa Amwynderau Penrhos Stanley

Cronfa Apêl Ysbyty Goffa Tywyn a’r Cylch

Cylch Cyfeillion Ysbyty Tywyn

Cronfa Gweinyddesau Uwchaled

Grŵp Cefnogi Nyrsus Rhuthun

Ymddiriedolaeth Canser Dyffryn Clwyd

Rhieni a Chyfeillion Canolfan Plant Rhuddlan

Cymdeithas Cyfeillion Llangollen

Darllen mwy >

Os ydych yn ymwneud â grŵp sydd yn ymroi i gefnogi gofal iechyd mewn rhannau penodol o Ogledd Cymru a bod arnoch angen cymorth neu gyngor, neu os hoffech wybod rhagor am un o’r grwpiau hyn, cysylltwch â Ray ar ray.pritchard@wales.nhs.uk neu ar 01248 384512.

Darllen mwy >