Maint y Ffont A A A
Cyferbyniad Uchel
Ffôn: 01248 384395
Amdanom Ni > Beth yw Awyr Las?

Yr elusen ar gyfer gofal iechyd gwell yng
Ngogledd Cymru

Ymuno gyda’n gilydd

Bod yn bositif
gyda ni

Dyfodol gwell
gyda ni

Gwneud gwahaniaeth
gyda ni

Cael hwyl
gyda ni

Beth yw Awyr Las?

Awyr Las yw’r elusen sy’n gweithio tuag at sicrhau gofal iechyd gwell yng Ngogledd Cymru.

Drwyddom ni, gallwch chi wneud gwahaniaeth mawr i gleifion a’u teuluoedd. Gall eich rhoddion gefnogi ystod o wasanaethau ledled Gogledd Cymru; mae eich cefnogaeth chi yn ariannu cyfarpar newydd, gwell adnoddau ac adeiladau, hyfforddiant a phrosiectau arbennig.

Darllen mwy >
Dewisodd Awyr Las yr ymadrodd y byddwch yn sylwi arno - Gyda ni - am nifer o resymau:

Rydych am gefnogi cleifion yn uniongyrchol a rhoi rhywbeth yn ôl i’r rhai sydd wedi gofalu amdanynt a darparu triniaeth iddynt. Gyda ni, gallwch wneud hynny.

Mae llawer o elusennau eraill yng Ngogledd Cymru sydd yn gwneud cyfraniad enfawr ac ardderchog tuag at wella gofal iechyd. Rydym ni yn hoffi gweithio gydag elusennau eraill er mwyn helpu i gefnogi cleifion, felly mae ‘gyda ni’ yn swnio’n addas iawn yn y cyswllt hwn.

Mae staff gofal iechyd ymroddgar Gogledd Cymru wedi ymrwymo i wella bywyd cleifion. Maent am weld gwell adnoddau ac amgylchedd siriol, mwy o brosiectau, yr offer diweddaraf a rhagor o ymchwil. Gallwch chi wneud i hyn ddigwydd, gyda ni.

Efallai y byddwch am sefydlu grŵp i godi arian a chefnogi ardaloedd penodol o Ogledd Cymru neu wasanaethau penodol; mae yna ddigonedd o grwpiau ardderchog o’r fath. Efallai y byddech am reoli eich grŵp yn annibynnol ond gyda’r sicrwydd bod gennych gefnogaeth tîm cefnogi codi arian a chyllid. Gyda ni, gallwch wneud hynny.

Darllen mwy >

Rydym yn aelod o Gymdeithas Elusennau’r GIG fel y mae elusen Ysbyty Great Ormond Street, Alder Hey, Christies a thros 80 o elusennau eraill sydd yn perthyn yn agos i ysbytai a gwasanaethau iechyd yn y DU.

Mae Awyr Las yn ambarél ar gyfer y 290+ o gronfeydd elusennol sy’n cefnogi cleifion mewn ysbytai a chleifion yn derbyn gofal a thriniaeth yn y gymuned. Gall rhoddwyr a chefnogwyr gyfrannu tuag unrhyw rai o’r cronfeydd gwahanol hyn; mae  Awyr Las yma i’ch helpu i wneud hynny.

Rydym yma i wneud yn siŵr bod rhoddion elusennol i ysbytai a chanolfannau iechyd yn cael eu buddsoddi yn ddoeth ac yn effeithiol, a bod pawb sydd ynglŷn â’r elusen yn mwynhau bod yn rhan ohono. – o’r plant meithrin sydd yn cymryd rhan mewn râs grempog unwaith y flwyddyn i’r Ymddiriedolaethau a’r Sefydliadau sydd yn ein cefnogi’n gyson, o’r cleifion sydd yn elwa oddi wrth yr elusen i’r staff gofal iechyd sydd yn penderfynu sut y gall yr elusen wneud y gwahaniaeth mwyaf.

Mae gan bawb sydd yn ymwneud â’r elusen rôl bwysig i’w chwarae er mwyn sicrhau llwyddiant parhaol yr elusen – cymwynaswyr a’r rhai sy’n codi arian, pobl sy’n dewis gadael cymunroddion er budd cleifion a’r rhai sydd yn cyflwyno rhodd unwaith ac am byth, staff gofal iechyd yn y gymuned ac mewn ysbytai, a chymwynaswyr, cleifion o bob oed a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Darllen mwy >